افتخار دیگر از محقق دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

دومین مقاله در سال ۲۰۲۴ از آدرس مرکز تحقیقات و دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در ژورنال Pain and Therapy  از انتشارات Springer Nature با امپکت فاکتور ۴ نشر گردید.

نویسنده مسئول: استاد مرتضی حیدری؛
همکاران طرح: خانم شمیم عارف، استاد داود حسینی، خانم شکیباه مددی، استاد خانم الهام اکبری و استاد حسین رضایی.

اندکسینگ: Scopus, PubMed Central, Science Dicrect,  EMBASE, SCImago و…
H. Index: 36
لینک مقاله که امروز نشر (پابلش) آنلاین شد:
https://link.springer.com/article/10.1007/s40122-024-00614-5

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص