مدیریت مالی

مدیریت مالی

این مدیریت زیر نظر مستقیم معاونت مالی فعالیت می‌کند و واحدهای ثبت عواید، ثبت مصارف و خرید اموال به‌عنوان زیر مجموعه‌ی این مدیریت فعالیت دارند.


الف) مشخصات مدیر

نام و تخلص: جاوید سروری

 محل تولد: ولسوالی جارغوری ولایت غزنی

تحصیلات: لیسانس اداره و تجارت

Work Experiences

1. Finance Officer at Care of Afghan Families(2015 – 2016)

2. Finance Officer at Gholghala Group (217 – 2018)

3. Finance Manager at Khatam Al-Nabieen University (2019 – Now)

شرح وظایف

 1. حفظ دقیق اسناد مالی در تمامی زمان ها؛
 2. تکمیل فعالیت های مربوط به امور مالیاتی در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های داخلی و ایجاد فایل های لازم؛
 3. سرپرستی کارمند بخش مالی و تهیه صورت مغایرت بانکی؛
 4. اخذ گزارش گردش صندوق بطور ماهوار از صندوق دار و تطبیق آن با اسناد دریافتی و پرداختی؛
 5. همکاری با معاون اداری مالی در زمینه طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی بخش مالی جهت کسب اطمینان از محافظت و مدیریت مناسب امور مالی و دارایی‌های دانشگاه؛
 6. بررسی و تأیید گزارش کارکرد اساتید و کارمندان
 7. مقایسه گزارشهای مالی ماهیانه با بخش‌های بودجه مالی جهت نظارت از تطبیق بودجه؛
 8. بررسی گزارش حاضری و جدول معاشات جهت اطمینان از صحت ساعات، پرداخت، کسری ها و غیره و تأیید آن؛
 9. بررس و تأیید جدول معاشات جهت اطمینان از صحت درج ارقام در ستونهای مختلف؛
 10. سرپرستی از به روز بودن اموال و دارایی های ثابت دانشگاه؛
 11. آماده سازی و تحویل گزارشهای هفته وار/ماهوار به معاون اداری مالی؛
 12. تهیه برنامه بودجه سالانه با همکاری معاون اداری مالی؛
 13. نظارت بر تطبیق بودجه و تهیه گزارش میزان تطبیق و مانده ها در پایان سال مالی؛
 14. چگ و ارزیابی بودجه مصرف شده بر اساس بیل های دریافتی؛
 15. تنظیم فرم درخواست انتقال پول از حساب بانکی به حساب های دیگر؛
 16. برنامه ریزی برای شمارش موجودی انبار در پایان سال، نظارت بر اجرا و گزارش نتایج؛
 17. تهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفته وار از سیستم حسابداری و نگهداری و مراقبت از آنها؛
 18. بستن حسابها و تهيه گزارشات مالي پايان سال؛
 19. کسب اطمینان از ثبت تمامی عملیات مالی در سیستم حسابداری؛
 20. نظارت بر عملکرد کارکنان واحد مالی و مشارکت در ارزیابی عملکرد دوره ای آنها.

ب) مشخصات صندوق‌دار

نام: محمدهاشم

نام خانوادگی‌: علی‌زاده

محل تولد: ایبک سمنگان

تحصیلات: لیسانس BBA

Work Experiences

1. Compliance Officer in AIB(2016-2018)

2. Cashier at Khatam Al-Nabieen University(2018 – Now)

شرح وظایف و مسئولیتها

 1. دریافت درآمدهای نقدی اعم از فیس دانشجویان، کرایه لیلیه‌ها، و دیگر عواید بر اساس صورت حساب صادر شده توسط کارمند و دستیار مالی؛
 2. امضا و تأیید صورت‌حساب‌های دریافتی و نگهداری یک نسخه از صورت حسابهای درآمدی؛
 3. پرداخت نقدی بر اساس اسناد تأیید شده پرداخت، لیست های پیش پرداخت و دیگر اسناد مالی و اخذ امضای افراد؛
 4. صدور صورت حساب معاشات و امتیازات اساتید و کارمندان، اخذ امضاء و ثبت در سیستم حسابداری(pay bill)؛
 5. ثبت، نگهداری، مانده گیری و کنترل مستمر حساب صندوق و حسابهای معین آن؛
 6. ارایه گزارشات منظم از وضعیت نقدینگی صندوق به مدیر مالی؛
 7. حسابرسی هفته وار و ماهوار دریافت و پرداخت‌های نقدی و گزارش آن به مدیر مالی؛
 8. ثبت، طبقه بندی و نگهداری کلیه اسناد مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق؛
 9. كنترل و ارسال اسناد صادره بصورت روزانه به کارمند مالی جهت ثبت حسابداري؛
 10. برنامه‎ريزي روزانه پرداخت‎ها بر اساس دريافت‎ها؛
 11. پرداخت علي‎الحساب حقوق به پرسنل مطابق دستور مقام مافوق و گزارش آن به کارمند مالی جهت درج ستون کسورات جدول معاشات؛
 12. همكاري مستمر با ساير كاركنان بخش امور مالي جهت پيشبرد كليه عمليات مالي قسمت؛
 13. حفظ و حراست از وجوه نقد، دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی؛
 14. راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان و همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 15. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای اسناد و اطلاعات؛
 16. انجام سایر امور طبق صلاحدید مقام مافوق.

ج) مسؤول ثبت عواید

مشخصات

نام: اجمل الرحمن

تخلص: احمدی

محل تولد: 

سابقه کاری:

شرح وظایف

 1. ثبت اسناد پرداختی(هزینه ها، مصارف، و خریدها) در سیستم حسابداری؛
 2. بررسی و امضای صورت حسابهای دریافتنی(invoices)؛
 3. تهیه اسناد حسابداری(vouchers) مربوط به مصارف و هزینه ، کدگزاری و فایل بندی آنها؛
 4. سرپرستی دستیار مالی در زمینه ثبت روزانه عواید و دریافتها در سیسستم حسابداری؛
 5. تهیه جدول معاشات و امتیازات بر اساس گزارش مدیر اداری و مدیر اساتید، پس از تأیید مراجع مربوط؛
 6. ثبت معاشات و امتیازات در سیستم حسابداری(enter bill)؛
 7. تطبیق حسابهای بانکی با اسناد و آماده سازی صورت مغایرت بانکی بصورت دقیق و به موقع؛
 8. پيگيري وصول اسناد دريافتني، تماس با بانكها، اشخاص حقيقي و حقوقي جهت تأمين نقدينگي دانشگاه؛
 9. حفظ و تطبیق ثبتهای دفاتر کل با اسناد بصورت ماهیانه؛
 10. چک مجدد تمامی درخواستهای بازپرداختی بر اساس رسیدهای موجود؛
 11. بررسی و تراز نمودن گردش روزانه نقدینگی در سیستم حسابداری؛
 12. پیش بینی ماهیانه نقدینگی مورد نیاز؛
 13. تهیه گزارش مالی ماهیانه برای مدیر مالی؛
 14. تعقیب رویه های خرید در همکاری با مسئول خرید؛
 15. ایمیل کردن چک ها، لیست معاشات، و دیگر پرداختنی ها به بانک برای پرداخت؛
 16. تنظیم فرم های مختلف مورد نیاز در سیستم کوئیک بوکس؛
 17. همكاري با مدیر مالي جهت بستن حسابها و تهيه گزارشات مالي پايان سال؛
 18. همکاری با مدیر مالی و معاون اداری مالی در تهیه بودجه سالانه.

د) مسؤول خرید

مشخصات

نام: جاوید

تخلص: حیدری

سال و محل تولد: 1372 جاغوری غزنی

تحصیلات: لیسانس اقتصاد

سابقه کاری: کارمند دانشگاه خاتم از سال 1392 – اکنون

شرح وظایف

 1. پیش‌بینی میزان مصرف ملزومات و تجهیزات و تهیه‌ی برنامه‌ی تدارکاتی به‌صورت سمستروار؛
 2. دریافت درخواستی‌های خرید از واحدهای متقاضی و پی‌گیری تامین آن‌ها؛
 3. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مصرفی و اموال مورد نیاز دانشگاه بر اساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به معاملات؛
 4. بررسی و کنترل لازم جهت شناسایی نوع کالا، تعداد و سایر مشخصات فنی کالا در هنگام خرید؛
 5. انجام کلیه‌ی امور مربوط به تدارکات سفرها، سمینارها، جلسات و غیره حسب دستور مقام مافوق
 6. تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به خرید و انجام خدمات؛
 7. تهیه و تنظیم گزارش‌های مالی و فیزیکی فعالیت‌های خرید و تدارکات ارایه به مقام مافوق؛
 8. توظیف نیروهای خدماتی و تنظیم فعالیت‌های روزانه‌ی آن‌ها؛
 9. مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ پرسنل خدماتی در مرکز و ساختمان طب؛
 10. نظارت کامل بر نظافت روزانه‌ی ساختمان‌ها، نمازخانه‌، درب پنجره، کف اتاق‌ها، سالن‌ها، شیشه‌ها، تجهیزات و اثاثیه؛
 11. نظارت بر جمع‌آوری و انتقال ضایعات و زباله‌ها و تخاله‌ها به محل‌های تعیین شده؛
 12. حفظ و استفاده بهینه از وسایل، تجهیزات و تسهیلات تحت اختیار از سوی دانشگاه؛
 13. همکاری و کمک به سایر کارکنان در رابطه با دسترسی به اهداف مشترک سازمان‌ و پرسنل دانشگاه؛
 14. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای اسناد و مطالب؛
 15. انجام سایر امور محوله در حوزه‌ی وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

لایحه‌ی وظایف مسؤول تدارکات و خدمات به تعداد 16 مورد از سوی شورای اداری-مالی در تاریخ 1399/9/7 در جلسه شماره هشتم تصویب شده است، توشیح و اجرای آن را اعلام می‌درام.