مدیریت مالی

مشخصات فردی

اسم: جاوبد
تخلص: سروری
سال و محل تولد: 1373 جاغوری، افغانستان
شماره تماس: 0728536424
آدرس ایمیل: jawidsarwari3@gmail.com
رشته تحصیلی: اداره و تجارت
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: مدیر مالی

تحصیلات

 • لیسانس اداره و تجارت از دانشگاه کاتب 1397.

 

تجارب کاری

 • مدیر مالی دانشگاه خاتم النبیین (ص) (2019 – اکنون).
 • مسؤول امور مالی در گروه قلقله (2017 – 2018).
 • مسؤول امور مالی در سازمان مراقبت از خانواده های افغان (2015 – 2016).

 

شرح وظایف

 1. حفظ دقیق اسناد مالی در تمامی زمان ها؛
 2. تکمیل فعالیت های مربوط به امور مالیاتی در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های داخلی و ایجاد فایل های لازم؛
 3. سرپرستی کارمند بخش مالی و تهیه صورت مغایرت بانکی؛
 4. همکاری با معاون اداری مالی در زمینه طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی بخش مالی جهت کسب اطمینان از مخالفت و مدیریت مناسب امور مالی و دارایی های دانشگاه؛
 5. بررسی و تایید گزارش کار کرد اساتید و کارمندان؛
 6. مقایسه گزارش های مالی ماهیانه با بخش های بودجه مالی جهت نظارت از تطبیق بودجه؛
 7. بررسی گزارش حاضری و جدول معاشات جهت اطمینان از صحت ساعات، پرداخت، کسری ها و غیره و تایید آن؛
 8. بررسی و تایید جدول معاشات جهت اطمینان از صحت درج ارقام در ستونهای مختلف؛
 9. سرپرستی از به روز بودن اموال و دارایی های ثابت دانشگاه؛
 10. آماده سازی و تحویل گزارشهای هفته وار / ماهوار به معاون اداری مالی؛
 11. نظارت بر تطبیق بودجه و تهیه گزارش میزان تطبیق و مانده ها در پایان سال مالی؛
 12. چک و ارزیابی بودجه مصرف شده بر اساس بیل های دریافتی؛
 13. تنظیم فرم درخواست انتقال پول از حساب بانکی به حساب های دیگر؛
 14. برنامه ریزی برای شمارش موجودی انبار در پایان سال، نظارت بر اجرا و گزارش نتایج؛
 15. تهیه نسخه پشتبانی بصورت هفته وار از سیستم حسابداری و نگهداری و مراقبت از آنها؛
 16. بستن حسابها و تهیه گزارشات مالی پایان سال؛
 17. کسب اطمینان از ثبت تمامی عملیات مالی در سیستم حسابداری؛
 18. نظارت بر عملکرد کارکنان واحد مالی و مشارکت در ارزیابی عملکرد دوره‌ای آنها؛
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)