علم سنجی

در حال حاضر، دانشگاه­‌های دنیا از پژوهش به­‌عنوان شاخصی در رتبه­‌بندی­‌ها و ارزیابی کیفیت علمکرد شان استفاده می­کنند. یکی از مهم ترین جنبۀ کارکردى دانشگاه­‌ها، پژوهش و تولید علم است. زیرا ارزیابى خروجى پژوهشى و تولیدات علمى یک دانشگاه، تلاشى در جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب می­گردد. به ارزیابى تولیدات علمى با استفاده از شاخص‌هاى تعریف شده‌ “علم سنجى” گفته­‌می­شود. به‌­عبارت بهتر، علم سنجى، دانش بررسى تولیدات علمى با کمک روش­‌های تجزیه و تحلیل کمّى، محتوا و استنادهاست. امروزه در میان خروجی‌­هاى متعدد پژوهشى دانشگاه‌­ها، توجه به مقالات منتشره بیشتر شده است به­‌ گونه‌­ی‌­ که تعداد مقالات منتشرشده در یک سال توسط هر عضو هیأت علمى، نشانۀ موفقیت حرفه­‌یى او محسوب می‌­شود. بسیارى از اعضاى هیأت علمى بر این باورند که انتشار مقالات در مجلات علمى معیار مناسبى از کیفیت پژوهش آن­ها را نشان می­دهد.
از این رو، درحال حاضر، از مهم­ترین شاخص‌­های تولید علم، تعداد مقالات علمى نمایه شده در پایگاه‌­هاى علمى معتبر بین­‌المللى، و تعداد استناد به آن­هاست. زیرا، تعداد مقالات نمایه شده در این پایگاه‌­ها بیانگر “رشد کمّى” تولیدات علمى و میزان استنادها، نشان دهنده تأثیر مقالات چاپ شده و به نوعى بیانگر “سطح کیفى” آن محسوب می­‌گردد.

دانشکده ها

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

 

شماره نام و تخلص مقطع/رشته درجه تحصیلی مرتبه علمی مقالات استنادات خود استنادی H-index لینک مقاله
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  

 

 

 

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)