دانشکده ها و دیپارتمنت ها

شما میتوانید شرح مفصل در مورد دانشکده ها و دیپارتمنت های مربوطه را در مینوی اصلی آن (مینوی دانشکده ها) جستجو کنید. اینجا شرح وظایف روسای دانشکده ها و دیپارتمنت های مربوطه ذکر است:

شرح وظایف رؤسای دانشکده‌ها

 • نمایندگی از دانشکده دربرابر سایر نهادها؛
 • طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 • تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت برحسن اجرای آن؛
 • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امورآموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده؛
 • برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 • نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف؛
 • نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش( انتخاب واحد، حضور درکلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 • نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 • تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 • تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 • تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده؛
 • ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 • طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 • پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 • ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها.

شرح وظایف آمرین دیپارتمنت‌ها

 • ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی درس های نظری و عملی مربوط دیپارتمنت؛
 • پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 • تلاش برای تکمیل نیازمندیهای دیپارتمنت؛
 • تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 • تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 • مدیریت امور پژوهشی اساتید دیپارتمنت و نگهداری( آرشیف) آن ها؛
 • نظارت برتطبیق پلان بهبود تدریس اساتید و نگهداری اسناد آن ها؛
 • تدوین و اجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن؛
 • شناسایی نیازهای آموزشی رشته و مدیریت تدوین منابع؛
 • نظارت بروضعیت صنف های درسی و تطییق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکلولم ها به ریاست دانشکده؛
 • مدیریت کلیه امورعلمی و اداری مربوط مونوگراف های دانشجویان؛
 • همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 • برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 • گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 • ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 • اجراآت لازم در مورد مصوبات شورای علمی دانشکده؛
 • سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)