معاون علمی

مشخصات فردی

اسم: عبدالکریم
تخلص: اسکندری
سال و محل تولد: 1349 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0785599427
آدرس ایمیل: Skandari۱۲@gmail.com
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
درجه تحصیلی: دکتری
رتبه علمی پوهاند
موقف سازمانی: معاون علمی

 

تحصیلات

 • دکتری در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران (پردیس قم)  – عنوان رساله دکتری ررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفری”، سال دفاع ۱۳۹۶،
 • ماستری در رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی

 

فعالیت­های علمی و اجرایی

 1. عضو هیات علمی و معاون علمی دانشگاه خاتم النبین(ص).
 2. مدیر امور تربیتی- فرهنگی، دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل از سال 1388 تا 1389
 3. مسول بخش پژوهش و تحقیقات علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل از سال 1389 تا سال 1390
 4. ریس دانشکده حقوق دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل از سال 1390تاسال 1391
 5. مدیر مسوول هفته نامه دانشجوی موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین(ص) افغانستان، ازسال 1388-1390
 6. مدیر مسوول فصلنامه رویش، دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین(ص) افغانستان، ازسال 1389تاسال 1390.
 7. عضو شورای علمی فصلنامه مطالعات حقوقی افغانستان
 8. عضو شورای علمی فصلنامه گفتمان نو، مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان
 9. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی بلاغ
 10. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ص) کابل.

 

مقالات پژوهشی و علمی چاپ شده

 1. جایگاه عرف بین الملل در اسلام، نشریه فکری فرهنگی بلاغ / 1384.
 2. پارلمان جهانی در مجموعه سازمان ملل، نشریه فکری فرهنگی بلاغ.
 3. راه های دارا شدن تابعیت در نظام اسلام، اندیشه فردا/ 1384.
 4. نگاهی به حقوق زن و مرد ازدیدگاه اسلام، مطالعات حقوقی، مرکز مطالعات حقوقی افغانستان/شماره، 5.
 5. جایگاه آزادی بیان در اسلام و غرب، مطالعات حقوقی، مرکز مطالعات حقوقی افغانستان، شماره 1.
 6. ضمان اقارب در قتل عمد و شبه عمد، مطالعات حقوقی، شماره ،6.
 7. بررسی نهاد تابعیت از منظر اسلام و قانون تابعیت افغانستان، مطالعات حقوقی، شماره، 7.
 8. نقش توبه در رفع مسولیت کیفری، مطالعات حقوقی، شماره 3و 4.
 9. تاثیر آداب و رسوم غلط بر حقوق  زنان افغانستان و راهکارهای  بیرون رفت آن، گفتمان نو، شماره21و22.
 10. راهکارهای حمایت از بزه­دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین الملل، معرفت، شماره 134، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 11. حقوق زنان بزه­دیده و حمایت کیفری از آنان در قوانین افغانستان، مطالعات حقوقی، شماره 11و 12.
 12. تحلیل فقهی – حقوقی نقش اذن ولی درامر ازدواج، بلاغ.
 13. اصول راهبردی اسلام درنگرش تفاوت های حقوق زن و مرد، فصلنامه بلاغ.
 14. راه­های پیشگیری از جرم از دیدگاه قران کریم، فصلنامه گفتمان نو، شماره 22 و 23.
 15.  آسیب شناسی روشنفکری دینی در افغانستان، فصلنامه گفتمان نو، شماره 20 و 21.
 16. خاستگاه تفاوتهای حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، مجموعه مقالات همایش زنان.
 17. بزه دیدگی زنان در افغانستان ریشه­ها و راهکارها، همان.
 18. فلسفه مجازات ارتداد، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ.
 19. راهکار حمایت از قربانیان جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، شماره مسلسل 94 سال 1389.
 20. مرتد کیست و فلسفه مجازات آن چیست؟، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره مسلسل 98 سال 1390.
 21. حق سکوت متهم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1391).
 22. استفاده از احکام وضعی در پیشگیری وضعی، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1392).
 23. نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل از منظر حقوق جزای افغانستان واسناد بین الملل، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(1392).
 24. اضطرار عامل موجهه جرم یا رافع مسوولیت کیفری، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(1393).
 25. حقوق اقلیت­ها در نظام اسلامی، فصلنامه علمی کوثر، 1392.
 26. بررسی نهادهای شبه قضایی در افغانستان، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ.
 27. حقوق زنان بزه دیده در اسناد بین المللی و علل عدم اجرایی شدن آن­ها، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(1393).
 28. بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی افغانستان در قبال جرایم اقتصادی، اندیشه خاتم، دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی، 1394.
 29. جلوه های از عدالت ترمیمی در جمهوری اسلامی افغانستان، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل، 1394.
 30. استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان، فصلنامه علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال اول شماره دوم، زمستان 1395.
 31. مجازات تبعی چالشها و راهکارها با تاکید بر قانون جزای افغانستان، فصلنامه علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال دوم شماره سوم، بهار 1396.
 32. آثار محکومیت کیفری و مبانی آن، فصلنامه علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص).
 33. جایگاه بزه دیدگان در قوانین کیفری افغانستان، نشریه علمی- تخصصی بنیاد اندیشه، سال اول شماره سوم، بهار 1395.
 34. مصونیت کیفری نمایندگان شورای ملی در حقوق افغانستان، بنیاد اندیشه، سال چهارم، شماره 13، خزان 1397.
 35. سقط عمدی جنین از دیدگاه آیت الله محسنی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه خاتم 1401.
 36. مسولیت طبیب از دیدگاه ایت الله محسنی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه خاتم، 1402.

 

کتاب­ها

 1. کتاب موقعییت حقوقی زنان بزه دیده در فقه و حقوق، انتشارات موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره) درسال 91.
 2. بررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفری، انتشارات دانشگاه خاتم النبیین(ص) 1401
 3. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب شخصیت حقوق زن، قم، نشر معارف
 4. همکاری و مشارکت در تدوین کتاب حقوق خانوادگی زن، قم، نشر معارف.

 

شرح وظایف

  • طرح و پیشنهاد برنامه های توسعوی و اجرایی در حوزه امور علمی و تحقیقی؛
  • همکاری و مشوره نیک به رییس و معاونین دانشگاه جهت بهبود مستمر فعالیت های دانشگاه؛
  • طرح و پیشنهاد لوایح، مقررات و آیین نامه های اجرایی در حوزه امور علمی و تحقیقی به ریاست و شورای عالی؛
  • رهبری و پیشرد امور علمی و تحقیقی ؛
  • اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادرعلمی؛
  • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیارنمودن آن مطابق خواست زمان ازطریق مراجع مربوطه؛
  • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی؛
  • انکشاف و توسعه برنامه های علمی؛
  • نظارت از تهیه گزارش نظارت سالانه و مرور دوره‌ی برنامه های علمی؛
  • تهیه و ارایه گزارش‌های دقیق برای تهیه گزارش ها به وزارت تحصیلات عالی؛برنامه ریزی و نظارت از برنامه های ارتقای ظرفیت استادان؛
  • ریاست شورای علمی و کمیته های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می شود؛
  • نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده ها؛
  • نظارت از چگونگی توزیع دروس و برنامه ریزی صنوف درسی؛
  • بررسی، تأیید و ارسال گزارش عملکرد ماهوار استادان به ریاست دانشگاه؛
  • نظارت و ارزیابی فعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیرمجموعه معاونت علمی؛
  • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی؛
  • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی؛
  • سایر وظایفی که طبق ایجابات خاص وظیفوی به طورقانونی به معاون علمی سپرده شود.
  • شرکت در جلسات ضروری مراجع بیرونی؛

 

معاونت علمی در یک نگاه

دانشگاه خاتم النبیین (ص) با شعار تعهد و تخصص پیگیر تربیت نسلی آگاه و متعهد بوده و دوازده سال است که در این راه بوده است.

مهم ترین اهداف معاونت علمی آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی علمی جامعه، ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اعمال سیاست های کلی آموزشی وزارت محترم عالی می باشد. آموزش، تقویت قوای اجرایی، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و گسترش تعامل بین دانشکده ها و واحدهای تابعه. در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وظایف خود را در زمینه خدمت رسانی و پیشبرد سیاست های کلی دانشگاه انجام می دهد.

این معاونت چشم انداز و ماموریت خود در افق 1400 را به شرح زیر تعریف کرده و برنامه های عملیاتی لازم برای تحقق آن را در برنامه راهبردی خود قرار داده است.

دیدگاه

دست‌یابی به جایگاه برتر میان نهاد های مشابه‌ی ملی با تکیه به معیار های معتبر علمی، خدمات آموزشی و اعتماد اجتماعی.

مأموریت

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیار های ملی و بین المللی در سطح کشور.

ارزش های اساسی (اصول)

معاونت علمی از اصول و ارزش هایی پیروی می کند که منافاتی با ارزش های انسانی، اسلامی و ملی ندارد. این مقادیر را نمی توان به عنوان یک خط قرمز عبور داد، که به طور خلاصه در زیر به عنوان مقادیر اصلی ذکر شده است:

 1. اخلاق و کرامت انسانی؛
 2. جهت گیری علمی؛
 3. دانشجو محور؛
 4. حفاظت از محیط زیست؛
 5. جهت گیری کیفیت و صلاحیت تحصیلی؛
 6. حفظ و توسعه سرمایه انسانی؛
 7. تعامل فعال با محیط؛

زیر مجموعه های معاونت علمی

الف) واحدهای علمی- آموزشی

دانشکده ها (10 دانشکده)
دیپارتمنت ها (16 دیپارتمنت)

ب) شوراها و کمیته ها

شورای آموزش و پرورش؛
کمیته برنامه درسی؛
کمیته انتصاب، ارتقاء و پرداخت.

ج) واحدهای اداری

دپارتمان تحقیقات
ریاست امور هیئت استادی;
ریاست امور اساتید؛
مدیریت توسعه و توسعه برنامه های علمی؛

د) دستاوردها

تدوین برنامه راهبردی معاونت؛
سیستم سازی فرآیند نظارت و ارزیابی زیر مجموعه ها؛
بیشترین اساتید کادر علمی با مدرک دکترا و فوق لیسانس؛
ایجاد تسهیلات در نظام آموزشی (انتخاب آنلاین واحد، ثبت نام کنکور، آموزش الکترونیکی، ورود نمرات و حضور و غیاب).
تدوین و توزیع کتاب راهنمای مطالعه که شامل کلیه لوایح و مقررات آموزشی می باشد.

دانشگاه خاتم النبیین (ص)