آمریت پلان و پالیسی

ماده اول. مبنا

این لایحه بر اساس چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی و حسب حکم شماره(2330/2848) مؤرخ 23/03/1444 مقام عالی وزارت تحصیلات عالی، ماده 55 و 71  قانون تحصیلات عالی ملکی و ماده 31 اساسنامه دانشگاه تدوین شده است.

 

ماده دوم. اهداف

 • برنامه‌ریزی، نظارت و مشوره‌دهی در خصوص برنامه‌ریزی و پلان گذاری سطوح مختلف دانشگاه؛
 • تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • ارزیابی، بررسی و تحلیل میزان دستیابی به کلیه برنامه‌های عادی، توسعوی و انشکافی دانشگاه بر اساس شرح وظایف و صلاحیت کمیته؛
 • مشوره‌دهی به رییس دانشگاه جهت مدیریت مؤثر بخش‌های مختلف علمی، فرهنگی، اداری و مالی؛
 • اطمینان یافتن از اجرای درست و مناسب برنامه‌ها.

 

ماده سوم. ساختار و اعضا

 • کمیته شامل اعضای(رییس دانشگاه به عنوان رییس کمیته، رییس تضمین کیفیت و پلان، معاون علمی، معاون اداری – مالی، معاون امور محصلان، آمر پلان و پالیسی به عنوان منشی، نماینده اساتید، سه نفر استاد به نمایندگی از سه حوزه علوم فنی، طبی و انسانی با توافق و معرفی رسمی حوزه مربوطه؛
 • کمیته‌ی اصلی پلان و پالیسی ساختار دانشگاه زیرمجموعۀ ریاست دانشگاه قرار دارد؛
 • تمام امور مربوط به برنامه ریزی و پلان گذاری بر اساس چارچوب از طریق این کمیته پیگیری و اجراء می‌گردد.

 

ماده چهارم. رسمیت جلسه و روش تصویب

 • جلسه‌ی کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد؛
 • تصامیم کمیته با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمیت پیدا می‌کند؛
 • جلسات براساس تقویم از قبل مشخص و تصویب شده، ماه یک‌بار و در صورت نیاز به صورت اضطراری برگزار می‌گردد.

ماده پنجم. شرح وظایف

شرح وظایف کمیتۀ اصلی پلان و پالیسی، به دو بخش« تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اجرایی» تنظیم گردیده است. تصامیم در کمیته اتخاذ می‌گردد و تمام امور اجرایی، پیگری مصوبات و تصامیم کمیته توسط آمریت مربوطه انجام می‌شود.

 • تهیه و تصویب تقویم جلسات کمیته؛
 • تهیه وتصویب پلان عملیاتی کمیته؛
 • بازبینی منظوری اعضای کمیته در آغاز هر سال تحصیلی؛
 • تهیه دفتر مصوبات و گزارش تطبیق مصوبات کمیته؛
 • تهیه گزارش تطبیق پلان عملیاتی دانشگاه جهت ارایه در شورای عالی؛
 • آگاهی‌دهی از محتوا و شیوه‌ی اجرای برنامه از راه برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، فهم‌فکری و هم‌کاری؛
 • هماهنگ سازی برنامه‌ها با سایر اسناد ضروری دانشگاه؛
 • راهنمایی واحدهای اجرایی در صورت نیاز و درخواست بخش مربوط؛
 • استخراج، تصویب و تایید به موقع شاخص‌های سالانه به تفکیک واحدهای اجرایی؛
 • نظارت از تدوین و تطابق پلان استراتژیک و پلان عملیاتی بخش‌ها با پلان استراتژیک دانشگاه؛
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های درج شده در پلان عملیاتی در تمام بخش‌ها؛
 • مواظبت از حرکت اعضای دانشگاه در مسیرهای تعیین‌شده به سوی چشم انداز، مأموریت، اهداف و ارزش‌ها؛
 • تدوین و تطبیق پلان نظارت و ارزیابی سمستروار و سالانه؛
 • شناسایی موانع و مشکلات محتوایی، شکلی و اجرایی پلان استراتژیک؛
 • شناسایی اعضای دارای فکر و مهارت برتر یا تعهد و وفاداری بیش‌تر، و پیشنهاد تشویق مادی و معنوی آن‌ها؛
 • پیشنهاد بازنگری و سازگارسازی پلان استراتژیک و برنامه ها با تغییرات محیطی و تشخیص اقدامات اصلاحی و فعالیت‌های جبرانی؛
 • برقراری ارتباط سازنده میان بخش‌ها؛
 • همکاری در بودجه بندی پلان عملیاتی با کمیتۀ مالی دانشگاه؛
 • تهیه‌ی گزارش از تطبیق استراتژی‌ها، پیشرفت اجرا و دست‌آوردها به صورت ربع‌وار و سالانه؛
 • پیگیری و تصویب گزارش تطبیق پلان عملیاتی سالانه جهت ارسال به ریاست پلان، پالیسی و تقنین وزارت تحصیلات عالی؛
 • ترتیب، تنظیم و بومی سازی به موقع کلیه فرم‌ها و فرمت‌های مربوط کمیته؛
 • همکاری با تیم(کمیتۀ ارزیابی) دانشگاه؛
 • آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک مؤسسه مربوطه و سایر اسناد مهم و ضروری.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)