رؤسای دانشگاه از گذشته تا اکنون

اسم و تخلص: دکتر سید عبدالقیوم سجادی

درجه تحصیل: دکتری

دوره ریاست: 1401 - اکنون
اسم وتخلص: محمد وحید بینش

درجه تحصیل: دکتری

دوره ریاست: 1398 - 1400
اسم و تخلص: دکتر سید عبدالقیوم سجادی

درجه تحصیل: دکتری

دوره ریاست: 1387 - 1397
دانشگاه خاتم النبیین (ص)