رؤسای دانشگاه از گذشته تا اکنون

1)

نام و تخلص: عبدالقیوم سجادی

درجه‌ی تحصیل: دکتری

تاریخ شروع و ختم ریاست: 1401 – اکنون

2)

نام و تخلص: محمدوحید بینش

درجه‌ی تحصیل: دکتری

تاریخ شروع و ختم ریاست: 1398- 1400

3)

نام و تخلص: عبدالقیوم سجادی

درجه‌ی تحصیل: دکتری

تاریخ شروع و ختم ریاست: 1387- 1397