گرافیک دیزاینر

مشخصات فردی

اسم: مجتبی
تخلص: احمدی
سال و محل تولد: 1377 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0749890530
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: انجنیری سیول
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف اداری: گرافیک دیزاینر

 

3- تجارب کاری

  • سه سال به حیث گرافیک دیزاینر در مطبعه چهاردهی
  • سه سال به حیث گرافیک دیزاینر در دانشگاه خاتم‌النببین (ص)

 

4- شرح وظایف

  • صفحه آرایی و دیزاین بسته های معرفی دانشگاه؛
  • دیزاین بنرها اطلاعیه ها تقدیر نامه ها و سایر نیازمندیهای عمده ی برنامه های دانشگاه
  • ارسال به چاپ موارد دیزاین شده در صورت لزوم و پس از تایید مقام ما فوق؛
  • همکاری در تهیه ی نیازمندیهای محتوای کانالهای اطلاع رسانی و به روزرسانی محتوایی آنها؛
  • صفحه آرایی فصلنامه ها مجله های دانشجویی و کتابهای دانشگاه به دستور مقام مافوق
  • همکاری در پیشبرد کارهای اداری مدیریت نشرات و اطلاع رسانی؛
  • اجرای سایر امور محول شده از جانب مقام مافوق مرتبط با بست سازمانی و حوزه ی کاری
دانشگاه خاتم النبیین (ص)