مرکز کاریابی

مشخصات فردی

اسم:
تخلص:
سال و محل تولد:
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
رشته تحصیلی:
درجه تحصیلی:
موقف سازمانی: مسؤول مرکز کاریابی

 

تحصیلات

تجارب کاری

شرح وظایف

معرفی مرکز کاریابی دانشگاه خاتم النبیین (ص)

دانشگاه خاتم النبیین (ص)