آمریت تضمین کیفیت

ماده اول. مبنا

این لایحه حسب حکم شماره(4933/3784) مؤرخ 13/08/1392 مقام عالی وزارت تحصیلات عالی، ماده 52 قانون تحصیلات عالی ملکی و ماده 33 اساسنامه دانشگاه تدوین شده است.

 

ماده دوم. اهداف

 • مشوره دهی و راهنمایی واحدهای تابعه‌ی دانشکده؛
 • نظارت و بررسی از نحوه انجام فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و اداری واحدهای تابعه؛
 • نهادینه ساختن پروسه ارتقای کیفیت در حوزه مربوطه؛
 • ارزیابی کلیه واحدهای تابعه بر اساس شرح وظایف و صلاحیت های دانشکده.

 

ماده سوم. ساختار و اعضا

 • کمیته‌ی فرعی ارتقای کیفیت، در ساختار دانشکده قرار دارد؛
 • رییس دانشکده به حیث مسؤل کمیته فرعی؛
 • اعضای کمیته از رییس دانشکده، آمرین دیپارتمنت‌های مربوطۀ دانشکده تشکیل می‌شود؛
 • عضویت در این کمیته یک‌سال است، تمدید و تجدید عضویت مانع ندارد؛
 • تمام امور مربوط به تضمین کیفیت از طریق مسؤل کمیته پیگیری و اجراء می‌گردد.

 

ماده چهارم. رسمیت جلسه و روش تصویب

 • جلسه‌ی کمیته با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد؛
 • تصامیم کمیته با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی می‌شود؛
 • جلسات براساس تقویم از قبل مشخص شده، هر دو هفته یک بار برگزار می‌گردد.

 

ماده پنجم. شرح وظایف کمیته

 • تشویق، ترغیب، تسریع و ارایه مشوره های لازم جهت بهبود کیفیت در سطح دانشکده بر اساس تصامیم کمیته اصلی؛
 • نظارت از جریان اعتباردهی، برنامه‌های علمی و سایر فعالیت های دانشکده؛
 • ارایه معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه‌های تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛
 • پیشنهاد اعضای کمیتۀ فرعی در سطح دانشکده؛
 • انجام ارزیابی خودی برنامه های علمی مربوطه و ارسال رسمی آن به کمیته اصلی بعد از تایید شورای علمی دانشکده؛
 • آمادگی لازم جهت بازدید هیأت بازنگر داخلی و بیرونی از دانشکده و برنامه های علمی تابعه؛
 • جمع آوری و آرشیف منظم کلیه اسناد پروسۀ ارتقای کیفیت دانشکده و واحدهای مربوطه؛
 • تأمین روابط نیک و حسنه با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی؛
 • تدویر برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در خصوص روند ارتقای کیفیت در سطح دانشکده؛
 • نظارت از تهیه گزارش نظارت سالانه و مرور دوره‌ی برنامه های علمی دانشکده و تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به گزارش‌های یاد شده؛
 • نظارت از تهیه و تطبیق کلیه برنامه های دانشکده و دیپارتمنت های مربوطه؛
 • تهیه پلان عملیاتی و تدابیری کمیته و تصویب آن در شورای علمی کمیته؛
 • تصویب گزارش تهیه شده سمستر وار و سالانه کمیته؛
 • ارسال به موقع گزارش عملکرد به کمیته اصلی ارتقای کیفیت دانشگاه؛
 • رفع نواقص و بازخوردهای احتمالی از سوی کمیته اصلی؛
 • پیگیری مصوبات کمیته اصلی و نظارت از اجرای به موقع آن؛
 • تحلیل وضعیت کلیه برنامه های دانشکده و مقایسه میزان رشد و عدم رشد آن‌ها با سال قبل؛
 • اجرای سایر وظایف مربوطه به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی‌صلاح به کمیته محول میگردد.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)