تماس با رئیس دانشگاه

برای تماس گرفتن با رییس دانشگاه؛ شما میتوانید از اطلاعات ذیل استفاده نمایید.

آدرس ایمیل: chancellor@knu.edu.af
شماره تماس: 0795706666

 

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)