آمریت امور اساتید

مشخصات فردی

اسم: محمد
تخلص: اخلاقی
سال و محل تولد: 1360 بامیان، افغانستان
شماره تماس: 0774408338
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرمشناسی
درجه تحصیلی: ماستر
موقف سازمانی: آمر امور اساتید

تحصیلات

 • ماستری، دانشگاه بین­المللی اهل بیت حقوق جزا و جرم شناسی 1386 – 1389.
 • لیسه، لیسه شهداء، ادبیات و علوم انسانی 1378 – 1382.
 • لیسانس، دانشگاه بین­المللی قزوین، حقوق 1382 -1386.

 

سوابق کاری و اجرایی

 • مدیر و آمر امور اساتید در دانشگاه خاتم النبیین از ابتدای سال 1391 تا اکنون؛
 • مشاور حقوقی کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون ولسی جرگه از برج جدی سال 1391 تا حوت 1399؛

 

سوابق تدریسی (مضامین حقوقی)

 • حقوق تجارت (هفت سمستر در دانشگاه خاتم النبیین و دانشگاه ابن سینا)
 • حقوق اساسی (دو سمستر در دانشگاه خوارزمی)
 • اصول محاکمات مدنی (یک سمستر در دانشگاه خوارزمی)
 • حقوق بین الملل خصوصی (سه سمستر در دانشگاه خوارزمی، یک سمستر دانشگاه خاتم النبیین و یک سمستر در دانشگاه خانه نور)
 • حقوق جزای عمومی (یک سمستر در دانشگاه خاتم النبیین، دانشگاه طلوع آفتاب، دانشگاه ابن سینا و دانشگاه دنیا)
 • اصول محاکمات جزائی (یک سمستر در دانشگاه دنیا و یک سمستر در دانشگاه خوارزمی)
 • جرمشناسی (یک سمستر در دانشگاه طلوع آفتاب و یک سمستر در دانشگاه هیواد)
 • حقوق جزای اختصاصی (سه سمستر در دانشگاه خوارزمی)

 

کتاب ها

 • تحلیل اقتصادی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ کابل، انتشارات سعید، چاپ اول، 1396
 • تحلیل اقتصادی نظام جزای افغانستان؛ آماده چاپ
 • تحلیل اقتصادی نظام تجارت افغانستان؛ زیر کار

 

مقالات نشر شده

 1. تطبیق قانون و کارآمدی نظام حقوقی / ماهنامه عدالت / سال 16، برج عقرب: 141 / وزارت عدلیه، 1393.
 2. علم و روش اقتصاد در خدمت قواعد حقوقی / ماهنامه عدالت / سال 16، برج جدی: 143 / وزارت عدلیه، 1393.
 3. بررسی کارآمدی اجراآت جزائی در افغانستان؛ مرحله کشف جرم / ماهنامه عدالت / سال 16، برج حوت: 145 / وزارت عدلیه، 1393
 4. بررسی کارآمدی اجراآت جزائی در افغانستان؛ مرحله تحقیق جرم / ماهنامه عدالت / سال 17، برج جوزا: 148 / وزارت عدلیه، 1394.
 5. بررسی کارآمدی اجراآت جزائی در افغانستان؛ مرحله محاکمه و تنفیذ حکم / ماهنامه عدالت / سال 17، برج سرطان: 149 / وزارت عدلیه، 1394.
 6. تحلیل اقتصادی جرم و جزا در افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 17، برج اسد: 150 / وزارت عدلیه، 1394.
 7. بررسی تطبیقی تابعیت و اقامتگاه در نظام حقوقی افغانستان؛ پیشینه حقوقی و تقنینی (بخش اول) / ماهنامه عدالت / سال 17، برج سنبله: 151 / وزارت عدلیه، 1394.
 8. بررسی تطبیقی تابعیت و اقامتگاه در نظام حقوقی افغانستان؛ شرایط و قواعد حاکم (بخش دوم) / ماهنامه عدالت / سال 17، برج میزان: 152 / وزارت عدلیه، 1394.
 9. بررسی کارآمدی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ مؤثریت قانون (بخش اول) / ماهنامه عدالت / سال 17، برج دلو: 156 / وزارت عدلیه، 1394.
 10. بررسی کارآمدی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ مؤثریت تقنین (بخش دوم) / ماهنامه عدالت / سال 17 و 18، برج حوت: 157 / وزارت عدلیه، 1394
 11. بررسی کارآمدی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ مؤثریت تقنین (بخش دوم) / ماهنامه عدالت / سال 17 و 18، برج حمل: 157 / وزارت عدلیه، 1395.
 12. بررسی کارآمدی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ مؤثریت تطبیق (بخش سوم) / ماهنامه عدالت / سال 18، برج ثور: 159 / وزارت عدلیه، 1395.
 13. بررسی کارآمدی نظام قانون­گذاری افغانستان؛ مؤثریت حاکمیت قانون (بخش چهارم) / ماهنامه عدالت / سال 18، برج جوزا: 160 / وزارت عدلیه، 1395.
 14. قانون؛ از مسوده تا مصوبه / ماهنامه عدالت / سال 18، برج حوت: 169 / وزارت عدلیه، 1395.
 15. قانون اساسی دوم افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 19، برج ثور: 171 / وزارت­ عدلیه، 1396.
 16. برخورد عادلانه با اطفال و نوجوانان در مرحله کشف جرم در افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 18، برج قوس: 166 / وزارت عدلیه، 1395.
 17. برخورد عادلانه با اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیق و تعقیب جرم در افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 19، برج اسد: 174 / وزارت عدلیه، 1396.
 18. برخورد عادلانه با اطفال و نوجوانان در مرحله محاکمه و تنفیذ حکم در افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 19، برج جدی: 179 / وزارت عدلیه، 1396.
 19. مسئولیت جزایی و موانع آن در قوانین جزایی افغانستان و اساسنامه محکمه جزای بین­المللی / ماهنامه عدالت / سال 20، برج حمل: 182 / وزارت عدلیه، 1397.
 20. حقوق و وجایب اتباع خارجی در نظم حقوقی افغانستان / ماهنامه عدالت / سال 20، برج سنبله: 187 / وزارت عدلیه، 1397.
 21. نقد و بررسی قانون طی­مراحل اسناد تقنینی/ ماهنامه عدالت / سال 20، برج قوس: 190 / وزارت عدلیه، 1397.
 22. نقد و بررسی قانون صدور فرمان تقنینی/ ماهنامه عدالت / سال 20، برج سرطان: 197 / وزارت عدلیه، 1398.
 23. تحلیل اقتصادی حقوق؛ مبانی و بسترها / پویش/ سال دوم، شماره 4 و 5 / فصلنامه پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، سال 1392.
 24. تحلیل اقتصادی نظام حقوقی افغانستان / کتاب سینا / سال دوم، شماره 2 / فصلنامه پژوهشی دانشگاه ابن سینا، 1392.
 25. تاجر و معاملات تجارتی در قوانین تجارتی افغانستان / پویش / سال 4، شماره 9 و 10/ فصلنامه علمی-تخصصی دانشگاه خاتم النبیین، سال 1394.
 26. شاخصه­های مالی و اقتصادی در کارآمدی حقوقی و تقنینی / سال 2، شماره 4 / فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی؛ ویژه اقتصاد و مدیریت (شماره 2)، دانشگاه خاتم النبیین، 1396.

 

در مورد آمریت

این آمریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونت علمی تدریسی دانشگاه بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. آمریت امور اساتید به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط اساتید با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشکاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. درواقع، چنانکه از عنوان هویداست، این آمریت با امور مالی (مادی و معنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید به خصوص، هیأت علمی دانشگاه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد اساتید دارد.

اهم وظایف و صلاحیت های بخش آمریت امور اساتید به قرار ذیل می باشد

 • تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه اساتید هیئت علمی و قرارداری
 • تنظیم و تکمیل پرونده علمی اساتید هیئت عملی جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی
 • انجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید هیئت علمی و گزارش آن به معاونت مربوطه
 • نظارت بر انجام برنامه تدریسی اساتید هیئت علمی و قراردادی
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره (دانشگاه)
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • هماهنگی با مدیریت عمومی محصلان در تنظیم و تحویل حاضری صنفی و عودت آن در آخر هر سمستر
 • نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف
 • انجام ارزیابی اساتید با نظارت معاونت علمی تدریسی و همکاری آمریت تضمین کیفیت
 • تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات اساتید قراردادی
 • ارائه گزارش سالیانه مالی، علمی و پژوهشی اساتید هیئت عملی به معاونت علمی تدریسی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونت علمی تدریسی، اداری مالی و ریاست دانشگاه.

لازم به ذکر است که این بخش دارای تشکیلات خاصی جز وجود همکار امور اساتید نمی باشد و از امکانات اداری نیز برخوردار است.

بخش اساتید در گذشته از جایگاهی تعریف شده و مشخصی بر خوردار نبود اما از سال ۱۳۹۱ با مدیریت جدید، از همه جهات رشد و سهم­گیر در تمام امور مرتبط با اساتید شد. به خصوص در بحث آموزشی، پژوهشی و ترفیع اساتید حاضر و ارائه نظر مستقیم داشته است. مکانیزم ترفیع و جذب اساتید مشخص  و دوسیه تمام اساتید تشکیل و تکمیل گردید.

ایجاد فورمت جدید تمام فورم­های مالی، آماری، قرارداد، رخصتی و … از دیگر دستآوردهای این بخش بوده است که متناسب به هر سال، تغییر می­نماید.

قوانین و لوایح(برای مشاهده و دانلود بالای هرکدام کلیک کنید).

دانشگاه خاتم النبیین (ص)