مدیریت حراست

مدیریت حراست

این مدیریت تحت نظارت مستقیم معاونت اداری مالی فعالیت کرده مسؤولیت تنظیم و سازماندهی امور نیروی حراستی دانشگاه را به عهده دارد.

مشخصات مدیر

نام و تخلص:

سال و محل تولد:

شرح وظایف

۱- مدیریت کلیه نیروهای انسانی در بخش حراست و نگهبانی و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲- تنظیم برنامه های کاری نگهبانان؛

۳- همکاری با مسوولان دانشگاه در قسمت حضور و غیاب کارمندان؛

۴- چک نمودن کارت های دانشجویی؛

۵- تهیه گزارش های انضباطی محصلین و کارمندان؛

۶- همکاری در تامین امنیت دانشگاه.