ساختار سازمانی دانشگاه

الف) حوزه‌ی ریاست

 • دفتر ریاست
 • مدیریت روابط عمومی
 • آمریت انکشاف مسلکی
 • آمریت تضمین کیفیت
 • مدیریت روابط بین‌المللی

ب) حوزه‌ی معاونت علمی

 • دفتر معاونت
 • آمریت بورد ماستری
 • آمریت امور اساتید
 • دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها
 • ریاست تحقیقات
 • مدیریت انتشارات و اطلاع‌رسانی
 • مدیریت کتابخانه
 • مدیریت مرکز تحقیقات

پ) معاونت امور محصلان

 • دفتر معاونت
 • آمریت امور محصلان
 • آمریت امتحانات
 • مدیریت امور فارغان
 • مدیریت مرکز مشاوره و کاریابی

ت) معاونت اداری-مالی

 • دفتر معاونت
 • مدیریت مالی
 • مدیریت محاسبه
 • مدیریت حراست