فصلنامه علمی – تحقیقی دانش حقوقی چاپ شد

فصلنامه علمی – تحقیقی دانش حقوقی سال اول، شماره اول، خزان ۱۴۰۲

دانش حقوق در بخش حقوق اسلامی و عرفی در کشور نیاز به توسعه و بهبود وضعیت دارد؛ زیرا عوامل مختلف موجب عقب‌ماندگی این رشته شده است که جای بحث آن در اینجا نیست. بدین رو، نهادهای علمی–تحقیقی در راستای تضمین کیفت و بهبود وضعیت آثار علمی-تحقیقی صالحیت اصلی و اساسی دارد که اجرای آن کارکردهای متنوع دارد و از جمله به دانش بنیان‌شدن فعالیت‌ها مختلف اجتماعی و فردی کمک شایان می‌کند. از سوی دیگر پاسخ به پرسش‌ها و مسایل روز نیازمند پژوهش روش‌مند در این رشته و زیر مجموعه-های آن است که نیازهای روز را برآورده سازد. وانگهی تحقیقات بومی با موضوعات بسیار ریز و خرد، نیاز اساسی کشور است که نباید از آن غفلت نمود. این مهم‌نیز در پرتو مقاالت علمی–تحقیقی به خوبی برآورده خواهد شد. اما تمامی مسایل یادشده نیازمند بسترسازی علمی و جا افتادن فرهنگ تحقیق است که از این جهت نیز رسالت نهادهای علمی را بسیار سنگین می‌سازد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر فصلنامه علمی – تحقیقی دانش حقوق کلیک نمایید.

 

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص