کتاب نظام سیاسی اسلام

نظام سیاسی اسلام

چاپ شد

دکتر سید عبدالقیوم سجادی

مقدمه
موضوع نظام سیاسی اسلام از مباحث پرمناظره و دامنه‌دار است. این موضوع از دیرباز تاکنون میان اندیشمندان مسلمان ذیل عناوین مختلف مورد بحث و مناظره میباشد. سخن از امکان و امتناع نظام سیاسی اسلام، بحث از چیستی و چرایی نظام سیاسی اسلامی و درنهایت مسائل و پرسش‌های مربوط به این موضوع همواره در معرض نظریه‌پردازی، نقد و بررسی قرار داشته است. هرچند این بحث و پرسش‌های برآمده از آن به‌طور عمده ماهیت منطقه‌ای داشته و بیشتر در سطح جهان اسلام مطرح بوده اما از جانب دیگر با مسائل بین‌المللی و تحولات نظام بین‌الملل نیز بی‌ارتباط نبوده است. اگر مسئله‌ی نظام سیاسی اسلام و پرسش‌های مربوط به آن از مسائل داخلی جهان اسلام باشد، تبعات و آثار علمی و نظری آن هیچگاه در مرزهای جغرافیایی جهان اسلام محدود و محصور نمانده است. پیشرفت علم و تکنالوژی، ظهور جامعه‌ی صنعتی، عصر انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات و درنهایت مقوله‌ی جهانی شدن، همه و همه روی این موضوع و پرسش‌های مرتبط با آن تأثیرگذار بوده است.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)