کتاب آمار کاربردی با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی

آمار کاربردی

با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی

چاپ شد

نویسنده
سید محمدشریف شاکر

پیشگفتار
سرعت تغییرات و تحولات در تمامی ابعاد زندگانی جوامع بشری، از سویی، امروزه تحقیقات را برای پیشرفت و رفع نواقص و کاستی‌ها ناگزیر ساخته است و از سوی دیگر، دسته‌بندی و طبقه‌بندی اطلاعات و گزارش آنها در قالب جدول‌ها و گراف‌ها و استفاده از کاربردهای علم آمار، فهم و ایجاد ارتباط بین متغیرها را برای افراد جامعه سهل و آسان ساخته است. تحقیقات بنیادی، تفکر و چاره‌اندیشی و پاسخ به سئوالات مرتبط و یافتن راهحل‌ها را فراهم میکند. برای اجرای تحقیق، شناخت اجزای سازندهی آن نیاز است. برای دستیابی به این هدف، لازم است که محققان از جزئیات اجرای تحقیق اطلاع کافی داشته باشند. دو موضوع اساسی که محققان همیشه با آن سرو کار دارند روش‌شناسی و روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها است و این دو، ابزار سودمند طراحی، اجرا و استخراج نتایج مربوط به داده‌های حاصل از مطالعات را فراهم میکند. روششناسی، مانند هر علم دیگر، با مجموعه‌ای از مفاهیم نظری سروکار دارد و تا زمانی که این مفاهیم بررسی، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل نشود، کشف روابط بین آ نها با هدف تصمیم‌گیری و پیش‌بینی امکان پذیر نیست. آشنایی با روش‌شناسی و روش‌های علم آمار امکان اجرای روش‌مند و سودمندی تحقیقات را فراهم میکند و نتایج با دقت، صحت و رسایی گزارش میشود و کاربران امکان استفاده‌ی لازم و مفید از نتایج را می‌یابند.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)