فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی به نشر رسید

فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی

سال ششم، شماره‌ی پنجم، تابستان 14

عصر ما با عنوان زمانه‌ی اطلاعات، عصر تکنالوژی ارتباطات ( I.T.C ) و جهانی شدن
شناخته میشود. گسترش تکنالوژی ارتباطات و تراکم اطلاعات، تأثیرات عمیق و همه جانبه
بر زندگی بشر داشته است. ظهور انواع نرمافزارهای علمی و معلوماتی، گسترش تکنالوژی
مدرن و حضور فضای مجازی به عنوان رقیب جدی فضای حقیقی، زمان و زمانه ما را
متحول و دگرگون نمود.

برای مشاهده دیگر فصلنامه های علمی – پژوهشی انجنیری و  علوم فنی کلیک نماید.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص