فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق منتشر شد.

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق منتشر شد.

سال هشتم، شماره دهم، تابستان ۱۴۰۲

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص