مجلات دانشجویی منتشر شده دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

مجله کمپیوترساینس- سال دوم شماره دوم
سال اول شماره اول بهار 1398
مجله قابلگی- سال اول شماره اول
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص