رئیس دانشگاه

دکتر محمد وحید بینش

شماره تماس: 0778903053

ایمیل: [email protected]

رتبه علمی: پوهنوال و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر” – ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

 • اجرای مفاد و اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست های تعیین شده توسط هیات امنا ، فیصله های هیأت نظارت و حسابرسی، شورای عالی و هیأت امناء و مقررات و آئین نامه‌های مصوب وزارت تحصیلات عالی؛
 • نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسئولان آموزشی و پژوهشی و محصلان و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به هیأت امنا؛
 • شرکت در جلسات هیأت امنا؛
 • دستور برای تهیه آئین نامه های لازم و ارائه آن به شورای عالی و هیأت امناء برای تصویب؛
 • نمایندگی از دانشگاه در برابر سایر نهادها؛
 • معرفی فرد واجد شرایط برای معاونت های دانشگاه، ریاست و معاونت های شعب دانشگاه مطابق اساسنامه به شورای عالی با تایید هیأت نظارت و حسابرسی؛
 • منظوری پیشنهاد تقرر، ترفیع و انفکاک معاونان، روسای شعب و دانشکده‌ها، آمران، مدیران و سایر کارکنان دانشگاه مطابق احکام این اساسنامه؛
 • تأمین نظم و انظباط در دانشگاه به منظور ایجاد فضای آرام و سالم کاری، تدریسی و تحقیقی؛
 • انکشاف تدابیرلازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی، فرهنگی و تربیتی؛
 • ترتیب و ارائه پلان‌ها و برنامه‌های استراتژیک کوتاه مدت و درازمدت برای انکشاف دانشگاه و ارتقای کیفیت تحصیل و تحقیق در دانشگاه؛
 • تلاش پیگیر و اقدام مؤثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهادهای همتا در داخل و خارج؛
 • گزارش از اجراأت خویش به شورای عالی، هیات امنا، و ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه به وزارت تحصیلات عالی؛
 • انجام سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی، شورای عالی و هیات امناء به او می‌سپارند.

فعالیت ها و تجربیات کاری:

 • مشاور کمیته اجتماعی و حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۴
 • مشاور کمیته آموزشی – علمی (کمیته بروسیه) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • نماینده منتخب مهاجرین ایران در لویه جرگه قانون اساسی؛ ۱۳۸۲
 • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان؛ ۱۳۸۳ …
 • عضو اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در ایران

آثار علمی:

الف) کتب:

 • شیعیان افغانستان در یک دهه گذشته؛ ۱۳۹۲
 • افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی؛ ۱۳۸۸
 • جنبش پرشتاب طالبان؛ ۱۳۸۰

ب) مقالات:

 • طالبان، دیدگاه ها و عملکردها
 • اسلام و دموکراسی
 • مبانی وحدت در قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی
 • جنبش مشروطیت در افغانستان
 • انتخابات مشارکت سیاسی و مشروعیت

دانشگاه خاتم النبین(ص)