د استادانو چارو آمریت

این آمریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونت علمی تدریسی دانشگاه بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. مدیریت امور اساتید به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط اساتید با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشکاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. درواقع، چنانکه از عنوان هویداست، این مدیریت با امور مالی (مادی و معنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید به خصوص، هیأت علمی دانشگاه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد اساتید دارد.

اهم وظایف و صلاحیت های بخش آمریت اساتید به قرار ذیل است؛

 • تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه اساتید هیئت علمی و قرارداری
 • تنظیم و تکمیل پرونده علمی اساتید هیئت عملی جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی
 • انجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید هیئت علمی و گزارش آن به معاونت مربوطه
 • نظارت بر انجام برنامه تدریسی اساتید هیئت علمی و قراردادی
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره (دانشگاه)
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • هماهنگی با مدیریت عمومی محصلان در تنظیم و تحویل حاضری صنفی و عودت آن در آخر هر سمستر
 • نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف
 • انجام ارزیابی اساتید با نظارت معاونت علمی تدریسی و همکاری آمریت تضمین کیفیت
 • تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات اساتید قراردادی
 • ارائه گزارش سالیانه مالی، علمی و پژوهشی اساتید هیئت عملی به معاونت علمی تدریسی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونت علمی تدریسی، اداری مالی و ریاست دانشگاه.

لازم به ذکر است که این بخش دارای تشکیلات خاصی جز وجود همکار امور اساتید نمی باشد و از امکانات اداری نیز برخوردار است.

بخش اساتید در گذشته از جایگاهی تعریف شده و مشخصی بر خوردار نبود اما از سال ۱۳۹۱ با مدیریت جدید، از همه جهات رشد و سهم­گیر در تمام امور مرتبط با اساتید شد. به خصوص در بحث آموزشی، پژوهشی و ترفیع اساتید حاضر و ارائه نظر مستقیم داشته است. مکانیزم ترفیع و جذب اساتید مشخص  و دوسیه تمام اساتید تشکیل و تکمیل گردید.

ایجاد فورمت جدید تمام فورم­های مالی، آماری، قرارداد، رخصتی و … از دیگر دستآوردهای این بخش بوده است که متناسب به هر سال، تغییر می­نماید.

دانشگاه خاتم النبین(ص)