فرمونه، قوانینو او لوایح

1- فرم‌ها
بخش نام فرم فایل ورد فایل پی دی اف
فرم‌های پایان‌نامه‌‌ی دوره لیسانس    رهنمود تحقیقات دانشگاه(پایان‌نامه‌ها) دانلود
   فرم انتخاب پایان نامه(فرم شماره 1) دانلود دانلود
   فرم تقاضای تصویب عنوان پایان‌نامه لیسانس(فرم شماره 2) دانلود دانلود
   فرم ابلاغ به دانشجو(فرم شماره 3) دانلود دانلود
   فرم طرح تفصیلی پایان‌نامه‌ی دوره‌ی لیسانس(فرم شماره 4) دانلود دانلود
   فرم ابلاغ به استاد راهنما(فرم شماره 5 دانلود دانلود
   فرم گزارش دوماهه(فرم شماره 6) دانلود دانلود
   فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه دوره لیسانس(فرم شماره 7) دانلود دانلود
   فرم اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه(فرم شماره 8) دانلود دانلود
   فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه‌ی دوره‌ی لیسانس(فرم شماره 9) دانلود دانلود
   فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه‌ی دوره‌ی لیسانس(فرم شماره 10) دانلود دانلود

فرم‌های ارزیابی کتاب‌ها

   فرم ارزیابی کتاب تالیفی  دانلود دانلود
   فرم ارزیابی کتاب ترجمه  دانلود دانلود
   فرم ارزیابی کتاب درسی  دانلود دانلود
فرم‌های اررزیابی مقالات    فرم ارزیابی مقالات ترجمه  دانلود دانلود
   فرم ارزیابی مقالات تالیفی  دانلود دانلود

 

2- لوایح، آئین نامه‌ها و رهنمود های پژوهشی
نام  پی دی اف
لایحه آزادی های اکادمیک دانلود
آئین نامه گرنت پژوهشی دانلود
پاداش فعالیت های پژوهشی دانلود
فرم رهنمود برنامه‌ی تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانلود
راهنمای محاسبه‌ی فعالیت های پژوهشی دانلود
رهنمود برنامه‌ی تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانلود
رهنمود تحقیقات دانشگاه(طرح‌ها و پروژه های تحقیقاتی) دانلود
رهنمود تحقیقات دانشگاه(مقالات) دانلود
رهنمود تحقیقات دانشگاه(پایان‌نامه‌ها) دانلود
دانشگاه خاتم النبین(ص)