له تدریسی معاونیت سره مستقیمه اړیکه

 

1- الکترونیکی پست:

2- اړیکی شمیره:

  • 0773009009
  • 0770936148
دانشگاه خاتم النبین(ص)