د خاتم النبیین پوهنتون یو بل افتخار

د خاتم النبیین پوهنتون یو بل افتخار

د خاتم البیین پوهنتون(ص)

د تحقیق او تخنیک راوړنی معاونیت

د خاتم النبیین پوهنتون یو بل افتخار

معلومات ورکول کیږی چه د خاتم النبیین پوهنتون د صحت عامه د دیپارتمنت استادانو علمی تحقیقی مقاله په ISI ایندیکس نړیوال ژورنال کی چاپ شوه. دا بریالیتوب دخاتم النبیین پوهنتون  رهبری  هیأت، استادانو او محصیلنو او همدارنګه ټولو علم خوښوونکو او د هیواد ځوانی ټولنی مبارکی وایم.

د مقالی لینک: https://sites.kowsarpub.com/ircmj/articles/101935.html

دتحقیق درچارو امریت او مدیریت

۱۶/۷/۹۹


Add a comment

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط