د پوهنتون له رئیس سره اړیکی

د پوهنتون له رئیس سره اړیکی

 ایمیل آډرس: [email protected]

د اړیکی شمیره: ۰۷۷۸۹۰۳۰۵۳

د اړیکی شمیره: 0747406096