د پوهنتون له رئیس سره اړیکی

د پوهنتون له رئیس سره اړیکی

 ایمیل آډرس: chancellor@knu.edu.af

د اړیکی شمیره: ۰۷۷۸۹۰۳۰۵۳

د اړیکی شمیره: 0747406096