عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان

sidebar

عنوان مونوگراف


عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان  • نام دانشجو: زهرا عبیدی
  • دانشکده: کامپیوتر
  • رشته تحصیلی: مهندسی نرم افزار
  • مقطع تحصیلی: لیسانس
  • اساتید راهنما: سید رضا موسوی
  • تاریخ دفاع: ۰۱/۰۱/۱۴۰۲