بررسی غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان

sidebar

عنوان مونوگراف


بررسی غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان  • نام دانشجو: ذکی ولیزاده
  • دانشکده: علوم کامپیوتر
  • رشته تحصیلی: مهندسی سخت افزار
  • مقطع تحصیلی: ماستری
  • اساتید راهنما: محمد صالحی
  • تاریخ دفاع: ۰۷/۰۹/۱۴۰۱