د پوهنتون لیدلوری او ماموریت

لوگو

د خاتم النبیین پوهنتون لیدلوری او ماموریت


لیدلوری

د خاتم‌النبیین(ص) پوهنتون هڅه کوی، چی دافغانستان ولس ته د تحصیلی او څیـړنیـزو معـــیاری خدمـتونـو په وړانـدی کولو ځــانګړی ځای خپل کړی.


ماموریت

 

د خاتم‌النبیین(ص) پوهنتون لـه ملـی او نـړیوالو معـیارونو سره سم د ژمن، خدمتګار او متخصص کادر د روزنی او د هیواد دعلمی پراختیا لپاره کار کوی.