له تحقیقی معاونیت سره مستقیمه اړیکه

به تحقیقی معاونیت سره مستقیم اړیکه

1- الکترونیکی پسټ:

2- د اړیکی شمیره:

  • 0796850084