اولین کنگره بین المللی علوم طبی دانشگاه و شفاخانه خاتم‌النبیین

اولین کنگره بین المللی علوم طبی دانشگاه و شفاخانه خاتم النبیین