جستجو مونوگراف


شماره عنوان مونوگراف دانشکده رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام دانشجو اساتید راهنما تاریخ دفاع
1 حفاظت شده: روابط افغانستان و پاکستان علوم سیاسی روابط بین الملل لیسانس محمد حسین محمدجواد محدثی ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
2 غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی حقوق عمومی جرم شناسی لیسانس احمد رضا امیرحسین حمیدیان ۲۵/۰۵/۱۳۹۶
3 بررسی غلظت عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان علوم کامپیوتر مهندسی سخت افزار ماستری ذکی ولیزاده محمد صالحی ۰۳/۱۱/۱۳۹۹
4 عناصر شیمیایی سمی در خاک مدارس ابتدایی و مهدکودک شهرستان کامپیوتر مهندسی نرم افزار لیسانس زهرا عبیدی سید رضا موسوی ۰۳/۱۱/۱۳۹۹