رشته های آموزشی

دانشکده ها و دیپارتمنت های مربوطه

03
دانشکده تکنالوژی طبی
 • دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی
 • دیپارتمنت بیولوژی و میکروبیولوژی
06
دانشکده علوم اجتماعی
 • دیپارتمنت جامعه شناسی
 • دیپارتمنت علوم قرآنی
09
دانشکده قابلگی
 • دیپارتمنت حمل اختلاطی
 • دیپارتمنت صحت باروری
02
دانشکده انجنیری
 • دیپارتمنت سیول
 • دیپارتمنت برق
05
دانشکده طب معالجوی
 • دیپارتمنت داخله
 • دیپارتمنت صحت عامه
08
دانشکده فقه و حقوق
 • دیپارتمنت حقوق جزاء
 • دیپارتمنت جزا و جرم شناسی
01
دانشکده اقتصاد و مدیریت
 • دیپارتمنت اقتصاد
 • دیپارتمنت مدیریت تجارت
04
دانشکده طب دندان
 • دیپارتمنت طب دندان
07
دانشکده علوم سیاسی
 • دیپارتمنت جامعه شناسی سیاسی
 • دیپارتمنت روابط بین الملل
10
دانشکده کمپیوترساینس
 • دیپارتمنت منهدسی نرم افزار
 • دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی
 • دیپارتمنت سیستم های معلوماتی