اعلان کاریابی

عنوان بست: همکار اداری دانشکده طب معالجوی
۱۳۹۸-۰۸-۲۶

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

عنوان بست:  همکار در بخش نشرات
۱۳۹۸-۰۸-۲۶

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

عنوان بست: منشی دیپارتمنت ها
۱۳۹۸-۰۸-۲۶

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

منشی معاونت اداری و مالی
۱۳۹۸-۰۸-۲۶

عنوان بست: منشی معاونت اداری و مالی

Finance Officer
۱۳۹۸-۰۸-۲۶

عنوان بست: Finance officer