معاونت فرهنگی و اطلاع رسانی

نام و فامیل:

سال و محل تولد:

تحصیلات:

ایمیل آدرس:publicrel@knu.edu.af

شرح وظایف و اختیارات: