معاونت اموراداری ومالی

نام و فامیل: علی‌شاه حسنی

سمت: معاون ادرای-مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

سال و محل تولد:

تحصیلات: ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰

ایمیل آدرس:finance.deputy@knu.edu.af

شرح وظایف و اختیارات:

۱- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲- مدیریت بخش‎های مربوط به معاونت شامل مدیریت محاسبه، مدیریت تدارکات و خدمات، ، مدیریت خوابگاه‎ها، مدیریت اداری و مدیریت نگهبانی و حراست؛

۳- ایجاد هماهنگی و نظارت  بر فعالیت‎های اداری مربوط به کلیه شعبات و دفاتر موجود در دانشگاه؛

۴- رسیدگی به امور و اهداف  اجرایی دانشگاه و کیفیت گردش کارها و روش‎های کار در دفاتر، ادارات و شعبات؛

۵- نظارت بر چگونگی و حسن اجرای کلیه دستورالعمل‎ها، قوانین و مقررات مربوط به اموراداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حفوفی دانشگاه؛

۶- تهیه گزارش‎های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف و امور بخش‎های مختلف؛

۷- شرکت درجلسات مختلف دانشگاه و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب منافع  و حفظ مصالح دانشگاه؛

۸- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه دانشگاه و مدیریت بودجه و امور مالی؛

۹- مدیریت امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه طبق مقررات و ضوابط؛

۱۰- همکاری با دیگر بخش‎ها و شعبه‎های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۱- نظارت بر امور نگهبانی و انضباطی دانشگاه.

ارزشهای اساسی(اصول)

  • شفافیت
  • تخصص‌گرایی
  • نظم و دسیپلین

دیدگاه معاونت اداری مالی

دانشگاهی با درآمد پایدار از طریق فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و خدمات علمی

مأموریت معاونت اداری مالی

مأموریت ما، مدیریت بهینه منابع مالی در راستای تحقق اهداف استراتژیک و متنوع‌سازی منابع درآمدی به منظور پایداری مالی دانشگاه است

اهداف استراتژیک بخش اداری و مالی

۱- بستر سازی برای تثبیت جایگاه آموزشی رشته­های فعال به منظور افزایش عواید؛

۲- مدیریت بهینه مالی در راستای افزایش عواید و منطقی سازی هزینه­­ها؛

۳- سیستم سازی و شفافیت در امور اداری و مالی؛

۴- مدیریت سرمایه گذاری و خلق اعتبار مالی به منظور تامین مالی، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری های مشترک؛

۵- بستر سازی برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه.

مدیریت های زیرمجموعه معاونت اداری و مالی:

مدیر محاسبه:

شرح وظایف:

۱- مدیریت  کلیه امور مالی و محاسباتی دانشگاه؛

۲- تهیه گزارش‎های مالی و محاسباتی مورد نیاز؛

۳- ثبت و بایگانی اسناد مالی و حسابداری؛

۴- مدیریت حساب‎های مستقل دانشگاه؛

۵- مدیریت امور مالی محصلین؛

۶- مشوره دهی در مورد توسعه برنامه‎های مالی و حسابداری دانشگاه.

مدیریت تامین و تدارکات: احسان الله قربان زاده

شرح وظایف:

۱- خریداری و تامین مواد مورد نیاز ( اموال و مواد مصرفی) دانشگاه؛

۲- تهیه اسناد مالی؛

۳- نظارت بر نحوه‎ و میزان مصارف و تدارکات  بخش‎های مختلف؛

۴- مدیریت انبار ؛

۵- مشوره دهی در مورد تامین و  تدارکات دانشگاه.

مدیریت اداری: عبدالهادی اصغری

شرح وظایف:

۱- نظارت بر امور اداری شعبات و بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲- ایجاد هماهنگی بین ادارات و همکاری و نظارت بر انجام صحیح و به موقع روندها و پروسه‎های اداری؛

۳- نظارت بر امور کارمندان و مدیریت حضور و غیاب پرسنل؛

۴- تهیه اسناد و مکتوب‎های اداری و مدیریت آن‎ها.

مدیریت اموال: جاوید حیدری

شرح وظایف:

۱- نظارت  بر تامین و حفظ و مراقبت از اموال و دارایی‎های منقول و غیر منقول دانشگاه؛

۲- ثبت اموال؛

۳- مدیریت نقل و انتقالات و نظارت بر نحوه استفاده از  اموال.

مدیریت خدمات و حفظ و مراقبت: سید محمد حسینی

شرح وظایف:

۱- مدیریت کلیه نیرو‎های  انسانی در بخش خدمات و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲- کنترول و نظارت محیطی، ساختمانی  تاسیساتی  و برنامه‎ریزی در نحوه‎ی حفظ و مراقبت و پاک کاری فضا و محیط دانشگاه؛

۳- گزارش استهلاک و  عیوب و نیازمندیهای بخش مراقبت و خدمات؛

۴- تامین نیرو در هنگام فعالیت های فوق برنامه.

مدیریت حراست و نگهبانی: محمدی

شرح وظایف:

۱- مدیریت کلیه نیروهای انسانی در بخش حراست و نگهبانی و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲- تنظیم برنامه‎های کاری نگهبانان؛

۳- همکاری با مسوولان دانشگاه در قسمت حضور و غیاب کارمندان؛

۴- چک نمودن کارت‎های دانشجویی؛

۵- تهیه گزارش‎های انضباطی محصلین و کارمندان؛

۶- همکاری در تامین امنیت دانشگاه.

مدیریت خوابگاه‎ها:

الف) خوابگاه پسران: محمد رضا معرفت

الف) خوابگاه دختران : خالده قادری

شرح وظایف:

۱- همکاری در مدیریت خوابگاه‎ها و ایجاد ارتباط بین محصلین ساکن خوابگاه و مسوولان دانشگاه؛

۲- نظارت بر عملکرد محصلین خوابگاه و جلوگیری از بی‎نظمی و بی‎انضباطی؛

۳- پیگیری طرزالعمل‎های اجرایی و تهیه گزارش‎های تخلف؛

۴- دریافت شکایات، درخواست و پیشنهادات محصلان خوابگاه.