دانشکده علوم سیاسی

۱- ریاست دانشکده علوم سیاسی

رمضان علی فصاحت  download

رتبه علمی:  پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

تحصیلات: ماستر  و لیسانس در رشته علوم سیاسی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۷

آثار علمی: 

 

فعالیت­ها و تجربیات کاری

  • آمر امور و برنامه های فرهنگی دانشگاه
  • سردبیر و مدیر مسئولی نشرات فرهنگی

 

۲- هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از: 

۱- سید عبدالقیوم سجادی: دکتری از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته روابط بین الملل در سال ۱۳۸۴ – عنوا

همرسانی در شبکه های اجتماعی