تماس با رئیس دانشگاه

تما با رئیس دانشگاه

 

آدرس ایمیل: chancellor@knu.edu.af

شماره تماس: ۰۷۷۸۹۰۳۰۵۳

شماره تماس: 0747406096