تماس با رئیس دانشگاه

تما با رئیس دانشگاه

 

آدرس ایمیل: [email protected]

شماره تماس: ۰۷۷۸۹۰۳۰۵۳

شماره تماس: 0747406096