کتاب‌ها

کتاب‌های منتشر شده دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

جامعه شناسی 1
جنیتیک
افغانستان و جهانی شدن
اصول محاکمات مدنی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
مبانی فلسفی حکومت
سیاست خارجی افغانستان
پارلمان قانونگذاری، نظارت و نمایندگی
بیولوژی حجره
حقوق بشر و آزادی های اساسی