آموزشی

معاونت آموزشی

 

نام و فامیل: علی احمد مکارم بختیاری

سال و محل تولد:

تحصیلات:

 • لیسانس:
 • ماستری(MD): در رشته طب معالجوی از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1388

فعالیت های علمی:

شرح وظایف معاون آموزشی:

 • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وي.
 • رهبري و پیشبرد امور آموزشی و محصلان.
 • اجراآت لازم در مورد ‌تقرر, ترفیع و انفکاک اعضاي کادر علمي و استخدام استادان خارج کادر و ارائه آن به رییس دانشگاه جهت طرح در شوراي عالي جهت تصمیم‌گیري.
 • ارزيابي نصاب تحصیلي و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط.
 • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلي توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها.
 • طرح تقویم آکادمیک دانشگاه و ارائه آن به شوراي عالي براي تصویب.
 • ریاست شوراي آموزش و کمیته‌هاي خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد مي‌شود.
 • اجراآت در زمینه پذیرش محصلان نوشمول، برگزاري امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنیني مربوط.
 • اجراآت لازم در تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان.
 • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شوراي عالي.
 • نظارت بر فعالیت نیروهاي اداري و اجرایي زیر مجموعه معاونت آموزشی.
 • سایر وظایفي که طبق ایجابات خاص وظیفوي به‌طور قانوني به معاون علمي سپرده میشود.

مدیریت امور اساتید

این مدیریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونت علمی تدریسی دانشگاه بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. مدیریت امور اساتید به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط اساتید با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشکاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. درواقع، چنانکه از عنوان هویداست، این مدیریت با امور مالی (مادی و معنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید به خصوص، هیأت علمی دانشگاه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد اساتید دارد.

اهم وظایف و صلاحیت های بخش مدیریت اساتید به قرار ذیل است؛

 • تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه اساتید هیئت علمی و قرارداری
 • تنظیم و تکمیل پرونده علمی اساتید هیئت عملی جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی
 • انجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید هیئت علمی و گزارش آن به معاونت مربوطه
 • نظارت بر انجام برنامه تدریسی اساتید هیئت علمی و قراردادی
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره (دانشگاه)
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • هماهنگی با مدیریت عمومی محصلان در تنظیم و تحویل حاضری صنفی و عودت آن در آخر هر سمستر
 • نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف
 • انجام ارزیابی اساتید با نظارت معاونت علمی تدریسی و همکاری آمریت تضمین کیفیت
 • تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات اساتید قراردادی
 • ارائه گزارش سالیانه مالی، علمی و پژوهشی اساتید هیئت عملی به معاونت علمی تدریسی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونت علمی تدریسی، اداری مالی و ریاست دانشگاه.

ناگفته نماند که این بخش دارای تشکیلات خاصی جز وجود همکار امور اساتید نمی باشد و از امکانات اداری نیز برخوردار است.

بخش اساتید در گذشته از جایگاهی تعریف شده و مشخصی بر خوردار نبود اما از سال ۱۳۹۱ با مدیریت جدید، از همه جهات رشد و سهم­گیر در تمام امور مرتبط با اساتید شد. به خصوص در بحث آموزشی، پژوهشی و ترفیع اساتید حاضر و ارائه نظر مستقیم داشته است. مکانیزم ترفیع و جذب اساتید مشخص  و دوسیه تمام اساتید تشکیل و تکمیل گردید.

ایجاد فورمت جدید تمام فورم­های مالی، آماری، قرارداد، رخصتی و … از دیگر دستآوردهای این بخش بوده است که متناسب به هر سال، تغییر می­نماید.

مدیریت امور محصلان

مدیریت عمومی امور محصلان در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این اداره اولین دروازه‌ی ورودی دانشجویان به دانشگاه محسوب می­گردد و دانشجو برای فراغت از تحصیل نیز اولین تأیید را از این بخش دریافت می‌کند. این اداره ارایه‌ی بهترین خدمات آموزشی را مسوولیت خود دانسته و طی فرایند آموزش تمام خدمات آموزشی را به داشجویان پیش کش می­نماید.

مسوولیت و مدیریت اداره‌ی امور محصلان را آقای مصطفی نوری به عهده دارد. زیر مجموعه‌ها و عمده‌ترین فعالیت‌های این بخش قرار ذیل می باشد:

الف- زیر مجموعه‌ها:

 •  کارشناسان آموزش دانشکده‌های ده گانه دانشگاه؛
 •  مدیریت فارغ‌التحصیلان؛
 •  مدیریت چاپ و تکثیر؛
 •  مدیریت پذیرش و آرشیف مدارک.

ب- وظایف و فعالیت‌ها:

مدیریت عمومی امورمحصلان ضمن نظارت بر امورات آموزشی شعبات ولایتی و دریافت گزارشات از آن‌ها فعالیت‌های ذیل را در بخش مرکزی انجام می‌دهد.

 • ثبت نام و طی مراحل پذیرش پذیرفته شدگان کانکور ورود به دانشگاه براساس مقررات مربوطه؛
 • تشکیل و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی و پرونده‌ی صحی برای عموم محصلان و پذیرفته شدگان؛
 • تنظیم و صنف بندی دانشجویان براساس رشته‌ی تحصیلی و با درنظرداشت سال ورود در هماهنگی با آمریت برنامه‌ریزی؛
 • تخصیص و اعلام کد دانشجویی و صدور کارت برای عموم محصلان؛
 • اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر سمستر تحصیلی و انجام آن؛
 • تعیین زمان لازم برای برنامه‌ی حذف و اضافه واحدهای درسی؛
 • ترتیب حاضری برای تمام صنوف و پیگیری مسایل مربوط به آن؛
 • ارسال یک نسخه از پرونده‌ی دانشجویان به دانشکده‌ی مربوطه؛
 • اخذ برنامه‌ی درسی دانشکده قبل از شروع سمستر و ثبت آن در دیتابیس؛
 • اعلام تقویم تحصیلی سمستروار؛
 • نظارت بر وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان و اقدام لازم به‌منظور ثبت حضور و غیاب و تهیه‌ی گزارش ماهوار جهت ارائه به کمیته‌ی امتحانات در پایان سمستر؛
 • گزارش سمستروار وضعیت تحصیلی دانشجویان به دانشکده، به تفکیک مشروطی، کامیابی، ناکامی، انصرافی و اخراجی؛
 • توظیف دانشجو به گذراندن درس تک زیرنظر دانشکده‌ی مربوطه و ثبت نمره‌ی مضمون مذکور؛
 • همکاری با دانشکده‌ها جهت برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده‌ی آموزشی و تفریحی؛
 • ترتیب کارنامه‌ی تحصیلی کلی، سالانه و نیم سال براساس گزارش اداره‌ی امور امتحانات و ارائه‌ی آن به دانشجو؛
 • همکاری و معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به اداره‌ی امور فارغان؛
 • اقدامات لازم در مورد صدور هرگونه تأییدیه‌ی آموزشی برای محصلان از طرف معاونت علمی- تدریسی؛
 • مدیریت سیستم دیتابیس و اقدامات لازم به‌منظور حفظ و امنیت اطلاعات موجود در آن؛
 • همکاری لازم در برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی؛
 • ارائه‌ی گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت آموزشی دانشجویان به‌طور سمستروار و عنداللزوم؛
 • همکاری با کمیته‌ی امتحانات در برگزاری امتحانات؛
 • تهیه و تنظیم جداول اساس، جدول نتایج سمستروار و جداول فراغت دانشجویان و ارسال آن به وزارت تحصیلات؛
 • نظارت برفعالیت‌های روزمره‌ی بخش‌های متبوع؛
 • ارتباط دایمی و مستمر با وزارت تحصیلات عالی و ارائه‌ی گزارش‌های آموزشی به وزارت از طریق معاونت علمی- تدرسی؛
 • اعلام اسامی نفرات رتبه‌های برتر هریک از رشته‌های تحصیلی در هرسال به معاونت علمی جهت معرفی و تقدیر؛
 • انجام سایر امور مطابق تشخیص و ارجاع معاونت علمی- تدریسی

دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها

شرح وظایف روسای دانشکده ها:

 • نمایندگی از دانشکده دربرابر سایر نهادها؛
 • طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 • تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت برحسن اجرای آن؛
 • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امورآموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده؛
 • برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 • نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف؛
 • نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش( انتخاب واحد، حضور درکلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 • نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 • تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 • تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 • تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده؛
 • ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 • طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 • پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 • ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها.

 

شرح وظایف آمرین دیپارتمنت ها:

 • ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی درس های نظری و عملی مربوط دیپارتمنت؛
 • پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 • تلاش برای تکمیل نیازمندیهای دیپارتمنت؛
 • تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 • تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 • مدیریت امور پژوهشی اساتید دیپارتمنت و نگهداری( آرشیف) آن ها؛
 • نظارت برتطبیق پلان بهبود تدریس اساتید و نگهداری اسناد آن ها؛
 • تدوین و اجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن؛
 • شناسایی نیازهای آموزشی رشته و مدیریت تدوین منابع؛
 • نظارت بروضعیت صنف های درسی و تطییق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکلولم ها به ریاست دانشکده؛
 • مدیریت کلیه امورعلمی و اداری مربوط مونوگراف های دانشجویان؛
 • همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 • برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 • گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 • ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 • اجراآت لازم در مورد مصوبات شورای علمی دانشکده؛
 • سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی

1- پست الکترونیکی:

 • naseri_79_1@yahoo.com

2- شماره تماس:

 • 0773009009
 • 0770936148

 

تقویم آموزشی دانشگاه

در حال بار گزاری …. .

آمریت بورد ماستری

دانشگاه خاتم النبیین(ص) به‏ عنوان پرچم‏‌دار دانشگاه‏‌های کشور در عرصه فعالیت‌‏های تحصیلی و تحقیقی در سطح کشور، فعالیت دارد. بی‏‌گمان، رسیدن به چنین جایگاهی بدون وجود برنام‌ه‏ای راهبردی و کاربردی امکان‏پذیر نیست.

بورد ماستری، با پشتوانه کادر علمی و کارکنان توانمند و برخوردار از تجربه گران‏بهای پذیرش دانشجویان ماستری، در صدد حفظ و ارتقای جایگاه علمی خود در کشور و سطح منطقه می‏باشد. بورد ماستری وظیفه خود می‏داند، با انجام برنامه‏‌ریزی مناسب و بهره‏‌گیری از روش‏‌های آموزشی جدید در جهت گسترش آموزش مقطع ماستری و رشته‌‏های جدید مبتنی بر نیازهای جامعه، اقدام نماید.

بورد ماستری در یک نگاه

جدول آمار احصائیوی (وضعیت تحصیلی) دانشجویان دوره ماستری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

شماره سال ورود رشته پذیرش انصرافی و منفک مجموع
پذیرش انصرافی و منفک
1 1392 جزا و جرم‏شناسی 30 6 114  

 

روابط بین الملل 22 10
جامعه ‏شناسی سیاسی 19 4
حقوق بین الملل 23 8
حقوق عمومی 20 6
2 1393 جزا و جرم‏شناسی 19 9 54 27
روابط بین الملل 20 12
حقوق بین الملل 15 6
3 1394 جزا و جرم‏شناسی 25 4 65 23
روابط بین الملل 18 12
حقوق بین الملل 22 7
4 1395 جزا و جرم‏شناسی 57 11 132 25
روابط بین الملل 48 5
حقوق بین الملل 27 9
5 1396 جزا و جرم‏شناسی 61   161  
روابط بین الملل 56  
حقوق بین الملل 44  
6 1397 جزا و جرم‏شناسی 60   180  
روابط بین الملل 60  
حقوق بین الملل 60  
  مجموع 706 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست اساتید

شماره نام و تخلص استاد رشته تحصیلی درجه تحصیلی
1 دکتر عبدالکریم اسکندری جزا و جرم‏شناسی دکتری
2 دکتر محمدوحید بینش علوم سیاسی دکتری
3 دکتر عبدالقیوم سجادی روابط بین الملل دکتری
4 دکتر عبداللطیف سجادی جزا و جرم‏شناسی دکتری
5 استاد علی‏احمد رضایی فقه و مبانی حقوق دانشجوی دکتری
6 دکتر قاسم علی صداقت حقوق عمومی دکتری
7 استاد سید یعقوب عارفی حقوق خصوصی ماستری
8 استاد سید طاهر عرفانی روابط بین الملل دانشجوی دکتری
9 استاد رمضانعلی فصاحت علوم سیاسی ماستری
10 استاد عزیزالله فصیحی جزا و جرم‏شناسی دانشجوی دکتری
11 استاد محمدعیسی فهیمی فقه و معارف اسلامی ماستری
12 استاد زکی کریمی سیاست‏گذاری عمومی دانشجوی دکتری
13 استاد محمدجواد محدثی روابط بین الملل ماستری
14 دکتر عبدالعلی محمدی حقوق عمومی دکتری
15 استاد عبدالبصیر نبی‏زاده جزا و جرم‏شناسی ماستری
16 استاد عبدالرحیم اصغری جزا و جرم‏شناسی دانشجوی دکتری
17 نجیب الله عابدی طب عدلی ماستری
18 دکتر محمدشفق خواتی علوم سیاسی دکتری
19 دکتر صادق باقری حقوق بین الملل دکتری
20 دکتر محمداکرم عارفی علوم سیاسی دکتری
21 دکتر محمدقاسم الیاسی فلسفه دکتری
22 دکتر عزیزالله دانش حقوق بین الملل دکتری

منابع آموزشی

منابع و کتاب های آموزشی و کمک آموزشی برای دانشجویان

1-دانشکده قابلگی 

شماره نام کتاب دانلود
1 اینترن شیپ قابلگی جامعه 3 
2 چپتر مسلکی
3 مراقبتهاي پیش از بارداري و بارداری
4    
5    
6    
7    
8    
همرسانی در شبکه های اجتماعی