تازه های انتشارات دانشگاه

کتاب حقوق بین‌المللی کار نشر شد
2023-02-11

کتاب حقوق بین‌المللی کار اثر دکتر قاسم‌علی صداقت نشر شد. این کتاب دارای 287 صفحه...

کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید
2023-02-07

کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید. نویسنده‌ی این کتاب دکتر عبدالکریم اسکندری معاون...

شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی نشر شد
2023-02-07

شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی نشر شد. در این شماره به تعداد هفت مقاله...

شماره‌ی دهم فصلنامه علمی-پژوهشی معارف اسلامی نشر شد
2023-02-07

شماره‌ی دهم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه‌ی معارف اسلامی نشر شد. مقالات این شماره به...

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم فنی
2019-04-01

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی
2018-06-11

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی
2018-06-11

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...