تازه های انتشارات دانشگاه

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم فنی
2019-04-01

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی
2018-06-11

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه...

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی
2018-06-11

موفقیت وتوسعه پژوهش درهرجامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی(پژوهش مدار) درآن جامعه است. در رویکرد پژوهش­مدار...