اعلان کاریابی

عنوان بست: مدیر نشرات
2020/02/22

تاریخ ختم اعلان: 1398/12/15

عنوان بست: همکار اداری دانشکده طب معالجوی
2019/11/17

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

عنوان بست:  همکار در بخش نشرات
2019/11/17

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

عنوان بست: منشی دیپارتمنت ها
2019/11/17

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

منشی معاونت اداری و مالی
2019/11/17

عنوان بست: منشی معاونت اداری و مالی

Finance Officer
2019/11/17

عنوان بست: Finance officer