مدیریت اداری

مدیریت اداری

این مدیریت نیز تحت نظارت مستقیم معاونت اداری-مالی فعالیت دارد و از کارکرد واحدهای آی‌تی، نت کلب، حفظ و مراقبت، منابع بشری و دفتر معلومات نظارت می‌کند.

مشخصات مدیر

نام و تخلص: 

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف

۱- نظارت بر امور اداری شعبات و بخش‌های مختلف دانشگاه؛

۲- ایجاد هماهنگی بین ادارات و همکاری و نظارت بر انجام صحیح و به موقع روندها و پروسه های اداری؛

۳- نظارت بر امور کارمندان و مدیریت حضور و غیاب پرسنل؛

۴- تهیه اسناد و مکتوب های اداری و مدیریت آن‎ها.


ب) منابع بشری

مشخصات

نام و تخلص: 

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف


ج) مسؤول آی‌تی

مشخصات

نام و تخلص: 

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف


د) مسؤول نت کلپ

مشخصات

نام و تخلص: احمد فهیم نظری

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف


ه) مسؤول حفظ و مراقبت

مشخصات

نام و تخلص: سید محمد حسینی

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف


ز) دفتر معلومات

مشخصات

نام و تخلص: 

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

سابقه‌ی کاری: 

شرح وظایف