کمیته اخلاق پژوهش و موارد خاص

مرتبه علمیسمت دانشگاهیرشته/مدرک تحصیلینام و تخلصشماره
استاد معاونت پژوهش وفن‌آوری دکترای فیزیولوژی یوسف موسوی 1