کارگاه آموزش اکسیل(Ms Excel) برگزار گردید

کارگاه آموزش اکسیل(Ms Excel) برگزار گردید

این کارگاه با میزبانی آمریت انکشاف مسلکی دانشگاه با حضور کارمندان اداری برای چهار روز دایر شد. هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای ظرفیت کارمندان اداری دانشگاه عنوان شده است و با برگزاری جلسه‌ی چهارم، سه‌شنبه 17 حوت 1400 پایان یافت. آموزش اکسیل برای کارمندان اداری دانشگاه بخشی از برنامه‌ی ارتقای ظرفیت کارمندان در نظر گرفته شده است.

       

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط