نشریات

مشخصات فصلنامه ها

فصلنامه علمی پژوهشی علوم طبی

 • صاحب امتیاز
 • مدیر مسئول:
 • سردبیر:
 • ویرایشگر:
 • مترجم:
 • ویراستار:

اعضای هیئت تحریر

فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی

 • صاحب امتیاز
 • مدیر مسئول:
 • سردبیر:
 • ویرایشگر:
 • مترجم:
 • ویراستار:

اعضای هیئت تحریر

فصلنامه علمی پژوهشی علوم فنی

 • صاحب امتیاز
 • مدیر مسئول:
 • سردبیر:
 • ویرایشگر:
 • مترجم:
 • ویراستار:

اعضای هیئت تحریر

آمار نشریات دانشگاه

کتاب ها
مقالات
فصلنامه ها
مقالات بین المللی