معاونت اموراداری ومالی

ارزشهای اساسی(اصول)

  • شفافیت
  • تخصص‌گرایی
  • نظم و دسیپلین

دیدگاه معاونت اداری مالی

دانشگاهی با درآمد پایدار از طریق فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و خدمات علمی

مأموریت معاونت اداری مالی

مأموریت ما، مدیریت بهینه منابع مالی در راستای تحقق اهداف استراتژیک و متنوع‌سازی منابع درآمدی به منظور پایداری مالی دانشگاه است

اهداف استراتژیک بخش اداری و مالی

  1. بستر سازی برای تثبیت جایگاه آموزشی رشته­های فعال به منظور افزایش عواید؛
  2. مدیریت بهینه مالی در راستای افزایش عواید و منطقی سازی هزینه­­ها؛
  3. سیستم سازی و شفافیت در امور اداری و مالی؛
  4. مدیریت سرمایه گذاری و خلق اعتبار مالی به منظور تامین مالی، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری های مشترک؛
  5. بستر سازی برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه .

معاون اداری و مالی: علی‌شاه حسنی 

پیشینه‌­ی تحصیلی:

ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

شرح وظایف:

۱-      همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲-      مدیریت بخش‎های مربوط به معاونت شامل مدیریت محاسبه، مدیریت تدارکات و خدمات، ، مدیریت خوابگاه‎ها، مدیریت اداری و مدیریت نگهبانی و حراست؛

۳-      ایجاد هماهنگی و نظارت  بر فعالیت‎های اداری مربوط به کلیه شعبات و دفاتر موجود در دانشگاه؛

۴-      رسیدگی به امور و اهداف  اجرایی دانشگاه و کیفیت گردش کارها و روش‎های کار در دفاتر، ادارات و شعبات؛

۵-      نظارت بر چگونگی و حسن اجرای کلیه دستورالعمل‎ها، قوانین و مقررات مربوط به اموراداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حفوفی دانشگاه؛

۶-      تهیه گزارش‎های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف و امور بخش‎های مختلف؛

۷-      شرکت درجلسات مختلف دانشگاه و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب منافع  و حفظ مصالح دانشگاه؛

۸-      تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه دانشگاه و مدیریت بودجه و امور مالی؛

۹-      مدیریت امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه طبق مقررات و ضوابط؛

۱۰-   -همکاری با دیگر بخش‎ها و شعبه‎های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۱-   -نظارت بر امور نگهبانی و انضباطی دانشگاه.

مدیریت های زیرمجموعه معاونت اداری و مالی:

مدیریت محاسبه

سمیه محمدی

شرح وظایف:

۱-      مدیریت  کلیه امور مالی و محاسباتی دانشگاه؛

۲-      تهیه گزارش‎های مالی و محاسباتی مورد نیاز؛

۳-      ثبت و بایگانی اسناد مالی و حسابداری؛

۴-      مدیریت حساب‎های مستقل دانشگاه؛

۵-      مدیریت امور مالی محصلین؛

۶-      مشوره دهی در مورد توسعه برنامه‎های مالی و حسابداری دانشگاه.

مدیریت تامین و تدارکات

احسان الله قربان زاده

شرح وظایف:

۱-      خریداری و تامین مواد مورد نیاز ( اموال و مواد مصرفی) دانشگاه؛

۲-      تهیه اسناد مالی؛

۳-      نظارت بر نحوه‎ و میزان مصارف و تدارکات  بخش‎های مختلف؛

۴-      مدیریت انبار ؛

۵-      مشوره دهی در مورد تامین و  تدارکات دانشگاه.

مدیریت اداری

عبدالهادی اصغری

شرح وظایف:

۱-      نظارت بر امور اداری شعبات و بخش‎های مختلف دانشگاه؛

۲-      ایجاد هماهنگی بین ادارات و همکاری و نظارت بر انجام صحیح و به موقع روندها و پروسه‎های اداری؛

۳-       نظارت بر امور کارمندان و مدیریت حضور و غیاب پرسنل؛

۴-      تهیه اسناد و مکتوب‎های اداری و مدیریت آن‎ها.

مدیریت اموال

محمد ذکی صادقی

شرح وظایف:

۱-      نظارت  بر تامین و حفظ و مراقبت از اموال و دارایی‎های منقول و غیر منقول دانشگاه؛

۲-      ثبت اموال؛

۳-      مدیریت نقل و انتقالات و نظارت بر نحوه استفاده از  اموال.

مدیریت خدمات و حفظ و مراقبت

سید محمد حسینی

۱-      مدیریت کلیه نیرو‎های  انسانی در بخش خدمات و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲-      کنترول و نظارت محیطی، ساختمانی  تاسیساتی  و برنامه‎ریزی در نحوه‎ی حفظ و مراقبت و پاک کاری فضا و محیط دانشگاه؛

۳-      گزارش استهلاک و  عیوب و نیازمندیهای بخش مراقبت و خدمات؛

۴-      تامین نیرو در هنگام فعالیت های فوق برنامه.

مدیریت حراست و نگهبانی

شیرآقا قاسمی

۱-      مدیریت کلیه نیروهای انسانی در بخش حراست و نگهبانی و کنترول کیفیت کاری آنان؛

۲-      تنظیم برنامه‎های کاری نگهبانان؛

۳-      همکاری با مسوولان دانشگاه در قسمت حضور و غیاب کارمندان؛

۴-      چک نمودن کارت‎های دانشجویی؛

۵-      تهیه گزارش‎های انضباطی محصلین و کارمندان؛

۶-      همکاری در تامین امنیت دانشگاه.

مدیریت خوابگاه‎ها

پسران، محمد رضا معرفت

دختران، خالده قادری

شرح وظایف:

۱-      همکاری در مدیریت خوابگاه‎ها و ایجاد ارتباط بین محصلین ساکن خوابگاه و مسوولان دانشگاه؛

۲-      نظارت بر عملکرد محصلین خوابگاه و جلوگیری از بی‎نظمی و بی‎انضباطی؛

۳-      پیگیری طرزالعمل‎های اجرایی و تهیه گزارش‎های تخلف؛

۴-      دریافت  شکایات، درخواست و پیشنهادات محصلان خوابگاه.