مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه مدیران دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه کمک‌های اولیه در لیسه مدیران دایر شد

این کارگاه با هماهنگی آمریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی توسط دانشجویان دانشکده‌های علوم طبی دایر شد. در این کارگاه اصول و روش‌های کمک‌های اولیه تشریح گردیده نحوه‌ی انجام کمک‌های اولیه در زمان سوختگی توضیح داده شد.

نحوه‌ی جلوگیری از خون‌ریزی موضوع دوم این کارگاه بود که در این کارگاه مورد بحث قرار گرفت. کمک‌های اولیه در زمان خون‌ریزی نیز در این کارگاه تشریح گردید. نحوه‌ی انجام کمک‌های اولیه در زمان گزیدگی حشرات و شکستگی نیز در این کارگاه برای دانش‌آموزان لیسه مدیران توضیح داده شد.

گازگرفتگی و صرع موضوع پایان‌بخش این کارگاه بود و در این مورد نیز نحوه‌ی اجرای فعالیت‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف توضیح داده شد. این کارگاه برای دانش‌آموزان ذکور و اناث در دو بخش جداگانه برگزار گردید و از سوی مسؤولان لیسه مورد استقبال قرار گرفت.

کدگزارش: 127-01-08-1401

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط