مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه “ساختار کلی و تفسیر معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی دایر شد

مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی: کارگاه “ساختار کلی و تفسیر معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی دایر شد

 

این کارگاه چهارشنبه با میزبانی آمریت ارتقای کیفیت دانشگاه برای کارکنان اداری و حضور معاون علمی، معاون اداری‌مالی و معاون امور محصلان دانشگاه برگزار شد. در آغاز این کارگا دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی در یک صبحت مقدماتی گذر موفقانه‌ی دانشگاه را در برایند تلاش‌های صادقانه و ثمربخش کارگزاران دانشگاه عنوان کرده افزود حفظ اعتبار به میزان کسب اعتبار علمی دانشگاه اهمیت دارد. وی در ادامه گفت هیأت‌های حکومت از اداره‌های مختلف برای ارزیابی نحوه‌ی عملکرد دانشگاه در هر فرصت حضور خواهند یافت و آشنایی کارکنان اداری دانشگاه با معیارهای تضمین کیفیت در کنار هیأت رهبری موفقیت دانشگاه را در کسب و حفظ اعتبار علمی کمک خواهد کرد.

سیدمحمدشریف شاکر، آمر ارتقای کیفیت دانشگاه پس از این صحبت مقدماتی، نخست چهارچوپ کلی را توضیح داده به تعقیب آن تفسیر معیارهای اصلی و فرعی تضمین کیفیت و اعتباردهی را برای افراد حاضر در این کارگاه آغاز کرد و هر یک از معیارها را با جزئیات لازم توضیح داد و اظهار داشت در کنار انجام فعالیت‌ها ارایه‌ی شواهد انجام فعالیت از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد. به باور آقای شاکر، نحوه‌ی عملکرد دانشگاه با ارایه‌ی شواهد ارزیابی می‌گردد و اجرای فعالیت‌ها با گزارش شفاهی قابل قبول نخواهد بود. آقای شاکر افزود در کنار وجود شواهد، نحوه‌ی تنظیم اسناد و شواهد نیز در کسب و حفظ اعتبار مهم است و اسناد مورد ضرورت در اسرع وقت با رعایت اصل دقت زمینه‌ی ارزیابی موفقانه را مساعد خواهد کرد. پرسش و پاسخ پیرامون توضیح ساختار کلی و تفسیر معیار پایان‌بخش این کارگاه بود و قرار شد چنین برنامه‌ها در آینده نیز دامه یابد.

در پایان این کارگاه، عده‌ی از همکاران اداری دانشگاه بابت عملکرد قابل قبول در سال 1400 با توزیع تقدیرنامه مورد تحسین قرار گرفت. این تقدیرنامه‌ها از سوی معاونت اداری‌مالی دانشگاه پس اِخبار نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان اداری تدارک دیده شد و با حضور معاونان دانشگاه به کارکنان توزیع گردید.

 

کدگزارش: 111-03-06-1401

 

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط