مجله‌ی دانشجویی قابلگی نشر گردید

مجله‌ی دانشجویی قابلگی نشر گردید

محتوای این مجله‌ توسط دانشجویان دانشکده‌ی قابلگی زیر نظر استادان به‌ویژه مسؤول کمیته‌ی تحقیق دانشکده آماده گردیده است. در این مجله‌ی دانشجویی مقاله‌ها و گزارش‌های مختلف در حوزه‌ی رشته‌ی قابلگی و فعالیت دانشجویان این رشته بازتاب یافته است. به استثنای صفحه‌آرایی سایر فعالیت‌ها را خود دانشجویان به‌عنوان بخشی از فعالیت دانشجویی در حوزه‌ی تحقیق انجام داده‌اند. از این جهت مسؤولیت محتوایی متوجه نویسندگان مطالب است.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط